søndag, mars 30

40.000 får hjelp fra barnevernet ....

Det er nå dobbelt så mange barnevernsbarn som i 1990. Hvert år de siste årene har 10 000 nye barn fått hjelp av barnevernet. Eksperter gir ulike forklaringer på veksten. De aller fleste barna mottar ulike hjelpetiltak, alt fra opphold i besøkshjem til hjelp fra støttekontakt. Den kraftige økning av barn på slike hjelpetiltak er hovedforklaringen på den sterke veksten i antall barnevernsbarn. Men det er også et økende antall barn som opplever at andre må overta omsorgen av dem, skriver Aftenposten.

Dette kan jo høres bra ut.

Men noe av dette skyldes nok økningen i det såkalte 'velferdsbarnevernet'.
Barnevernet er kanskje i ferd med å overta andre hjelpetjenesters ansvar for barnefamiliene. Folk søker økonomisk stønad, støttekontakt eller avlastning fra sosialtjenesten og får avslag der - og barneverntjenesten må betale. Spørsmålet er om ressursfordelingen i barnevernet er riktig, og om det er de mest utsatte barna som må lide? De som trenger massive og krevende tiltak over lang tid.

Etiketter:


lørdag, mars 29

Når det blir innbyggerne som skal sikre kvaliteten på kommunale tjenester

Konkurranseutsetting og valgfrihet er mantraet de borgerlige partier bruker som virkemiddelet som både skal gi bedre og billigere kommunale tjenester. Men det jeg synes å se som et stadig mer gjennomgående mønster er at kvalitetssikringen av de kommunale tjenester gjennom dette overlates til kommunens innbyggere, og at det ikke er kommunen selv som sikrer at den/de firmaer som har vunnet anbudet leverer en tjeneste som kvalitetsmessig holder mål.

Hvem/hvordan sjekkes det f.eks. at de firmaer som skal hente søppla vår faktisk gjør det til avtalt tid? Kontrollerer Renovasjonsetaten dette? Og har firmaene plikt til å varsle oppdragsgiver når firmaet selv vet at de i et distrikt ikke har hentet søppel til avtalt tid?

Jeg har hatt noen ganske dårlige erfaringer med dette i heimen, og det ser ut som det etterhvert ganske konsekvent blir meg som hver 4. uke må varsle Renovasjonsetaten om at heller ikke denne fredagen ble papirsøppelet hentet. Siste året har dette skjedd svært mange ganger.

For å referere fra en mail jeg sendte Renovasjonsetaten 20. februar, og dette var slett ikke første gangen jeg har måttet klage på manglende henting av papirsøppel:

Fra: Ivar Johansen [mailto:ivajoha@online.no]
Sendt: 20. februar 2008 18:59
Til: 'postmottak@ren.oslo.kommune.no'
Emne: Tømming papirsøppel

Papiret skulle vært tømt 1. februar, og allerede da var det proppfullt.

Jeg sender sms 12. febr om manglende tømming.
Får sms om at ved uteblitt tømming blir det hentet innen 24 timer.

Intet skjer.

Sender ny sms 15. febr
Får sms 18. februar om at neste tømming er 29. februar

Ringer kundeservice 18. februar, og understreker at det nå snart er 3 uker siden papiret skulle vært tømt.
De lover at papiret nå skal hentes innen 24 timer.

I dag er det 20. februar, og fortsatt skjer intet.
Er dette god oppfølging av reklamasjoner/klager?"


Og da, ble endelig papirsøppelet tømt.

Så kommer neste prøve: papirsøppelet skal så tømmes 28. mars.
Men skjedde det? Neida, papiret ble slett ikke hentet på fredag.
Og så har jeg igjen måttet sende en sms til Renovasjonsetaten.

I og for seg er det prisverdig at Renovasjonsetaten oppretter en sms-tjeneste jeg som innbygger kan bruke dersom leverandøren ikke har hentet søppla til avtalt tid. Og; som Renovasjonsetaten opplyser i en svar-sms; dersom søppla ikke er hentet til forutsatt tid - og altså: at jeg klager - skal den bli hentet innen 24 timer.

Men det blir litt bakvendt; hvorfor skal kommunen være avhengig av klage fra byens innbyggere? Hvorfor skal jeg måtte være vaktbikkje på at kommunens eksterne leverandører gjør den jobben de får betalt for? Kunne ikke Renovasjonsetaten opprettet en sms-tjeneste for anbudsvinnerne - firmaene som ikke gjør jobben sin? Dit kunne firmaene sende en sms til etaten hver gang de ikke - av en eller annen grunn - fikk hentet søpppel til forutsatt tid? Teksten i sms-en fra firmaet til etaten kunne ha følgende standardmelding: "Vi rakk dessverre ikke i dag å hente søppelet i rode xxx, men vi lover at det skal være hentet innen 24 timer".

Jeg er til og med sikker på at i vår teknologifiserte tid kunne det til og med være mulig at dette genererte automatisk informasjon ut på Renovasjonsetatens nettsider.

Det er krevende å være innbygger i en kommune hvor det er innbyggerne selv som skal måtte sloss for at anbudsvinnerne faktisk leverer de tjenester de får betalt for.

Etiketter: ,


Brukerorienterte tjenester

Vi snakker med store bokstaver om at vi skal få brukerorienterte tjenester, men jeg føler nok ofte at det ikke først og fremst er brukernes behov som blir prioritert. Som det nye systemet for bestilling av behandlingsreiser, hvor det er Folketrygden som skal betale for reisen - og som administreres av våre helseforetak.

Som det heter i en henvendelse jeg har fått:

"Det nye systemet for bestilling av behandlingsreiser som ble innført i Oslo har vart siden 1. mars og fortvilelse sper seg både hos brukere, pårørende og vi som berøres av dette på jobb.

Jeg er både pårørende og arbeider på et xxxx og hører dette både hjemme og på jobb flere ganger daglig.

"det er umulig å komme fram på telefon til 05515 (behandlingsreiser), og vi bruker minst 20-30 minutter på å komme gjennom hver gang"

"jeg brukte over en time igår" osv.

Og så det at man må ringe og bekrefte bestillingen igjen hver gang. Mange greier ikke å administrere dette selv og må ha hjelp av pårørende og/eller oss som ansatte. Tror "de" dette føles som nyttig tid? Dette skaper masse frustrasjon hos mange.
Dette nye som er bestemt føles som stor belastning for alle.

Som pårørende føles det ikke Ok å bruke 2-3 timer i uka for å administrere dette i arbeidstiden (på grunn av åpningstid i systemet) og som yrkesutøver føles dette som TID vi burde brukes til noe annet.

Har også hørt bemerkningen

"dette orker jeg ikke bruke så mye tid og energi på så jeg får hoppe over behandling".

Er der noe du kan gjøre for å påvirke riktige personer?"


Og jeg hører også at dette blir et problem overfor personer som trenger transport, men som ikke har penger.

Som en lege skriver:

"Jeg måtte legge inn en pasient på psykiatrisk sykehus. Pasienten kunne kjøre drosje og jeg avtalte øyeblikkelig innleggelse, men han kunne ikke betale egenandelen. Jeg sjekket hva de får i refusjon for turen: 600kr av Helseforetaket og 100 i egenandel, men drosjen nektet å reise pga manglende egenbetaling. Dette endte med velvillig hjelp fra ambulansen som kjørte...."

Det er greit at helseforetaket/Staten har behov for ordnede former og et visst byråkrati, men dette må jo ikke bli så byråkratisk at sterkt syke og hjelpetrengende ikke får tilstrekkelig helsehjelp, og gir opp underveis.

Etiketter: , , , ,


fredag, mars 28

Kosovo-anerkjennelsen

I dag fikk jeg en mail fra Bernt Bakkevik, som bl.a. skriver:

"Kamerat Ivar!

Du husker kanskje den gamle anarkisten som alltid var litt fobisk mot marxisthoven til SV (og nå vil jeg jo gjerne vil beholde steinerskolelærerjobben min....), og de siste årene har jeg følt meg rimelig bekvem på venstrefløyen i Oslo AP (litt familiære grunner òg, jeg innrømmer det). Men til slutt er nok nok, mer enn nok. Derfor vedlagte lille fot ned.
Jeg har vært mye i ex-Jugoslavia de siste årene (har også snart en bachelor i såkalte Balkan-studier) og er blitt så glad i land og folk at det nærmer seg emigrasjon. Og særlig når slike ting skjer som i dag. Men så søker jeg litt på nettet da, for å se om noen har hevet sin røst siden Langeland. Knapt noe å finne på SVs sider. "Nei til nye NATO", javel; men er det ikke litt rolig der òg? Samtidig jeg ser jo at du har fått et nytt og viktig verv - gratulerer! - og da er det kanskje håp om opposisjon i regjeringskoalisjonen også på dette punktet? Jeg håper - og skjer det noe du mener jeg burde vite om (arrangementer, møter etc.), så tips meg gjerne. Jeg bor vekselvis i Tønsberg og Oslo, men forflytter meg fort.

Fredfulle hilsner (som vi pleide å si) - og alt godt!
Bernt"


Jeg svarte ham at

"SVs synspunkter i forkant av anerkjennelsen er formulert her

http://ivarsblog.blogspot.com/2008/02/kosovos-uavhengighet.html

Det var disse standpunkter SVs internasjonale utvalg utformet, og som vi argumenterte for overfor våre regjeringspartnere. Men vi nådde ikke fram, dessverre."


Og Bernt valgte å melde seg ut av Arbeiderpartiet, men denne begrunnelsen:


"Jeg viser til pressemelding nr. 038/08 fra UD i dag 23/3-08 og melder meg med dette ut av partiet.

17. februar i år meldte UD (pressemelding nr. 022/08), som reaksjon på Kosovos uavhengighetserklæring, at Norge tidligere har "lagt vekt på viktigheten av å finne fram til en løsning begge parter kunne enes om" og at regjeringen nå "legger...stor vekt på å bevare Norges nære vennskap til Serbia og serbiske myndigheter".

Dagen etter (18/2, pressemelding nr. 023/08) meldes det at man fortsatt studerer erklæringen fra myndighetene i Kosovo. Så, etter to dager (20/2, pressemelding nr. 024/08), har man studert ferdig (og muligens konsultert andre venner enn de serbiske), og brått er konklusjonen klar: "...det er ingen grunn til å tro at videre forhandlinger kan lede til en omforent løsning" og "...i den situasjonen er det viktige at det internasjonale samfunnet står så samlet som mulig"; med andre ord: "...Norge kommer til å anerkjenne Kosovo som en selvstendig stat".

I dagens uavklarte situasjon (få land har anerkjent Kosovo; ingen avklaring utover 1244 i FN; splittelse i EU; nytt forslag fra Serbia denne uken; situasjonen i Kosovo/enklavene, osv.) kunne Norge spilt en konstruktiv og upartisk rolle. Min erfaring er i hvert fall at på tross av Norges deltakelse i krigen mot Jugoslavia i 1999, har det frem til i dag vært svært hyggelig å være norsk i Serbia.

Jeg registrerer at norske myndigheter (UD, dvs. DNA) ikke lenger legger særlig vekt på "Norges nære vennskap til Serbia"; jeg for min del verdsetter mine serbiske venner (og også mine forretningsforbindelser i landet) så høyt at jeg ikke lenger kan forsvare å være medlem av regjeringens dominerende parti. Jeg melder meg altså ut - og beklager det dypt.

Vennlig hilsen

Bernt Bakkevik

Medl. nr. 345616"

Etiketter: ,


De prostituerte

I folkevalgtrollen har jeg betydelig kontakt med de ansattes tillitsvalgte, blant annet de kommunens tjenestesteder. Det gir en viktig korreksjon til den silte informasjon byrådet gir, og ikke minst gir det gode innspill til hvordan tilstanden er blant kommunens fotsoldater og de innbyggerne de skal tjene. Her er henvendelse fra en tillitsvalgt på Prosenteret:

"Takk for at du spør om det er noe jeg som tillitsvalgt på Pro Sentret mener dere må være oppmerksomme på i forbindelse med årsberetningen for 2007.

Vi fikk heldigvis 1.000.000 kr ekstra i forhold til det foreslåtte budsjettet for 2008. Dette har forhåpentligvis gjort situasjonen for Pro Sentret noe bedre, vi vet enda ikke hvilken støtte vi kan regne med å få ifra SHDir, men dersom vi får tilnærmet den støtten vi har hatt tidligere kommer vi til å klare å opprettholde driften på nivå med tidligere år. Men det som er viktig å poengtere er at vi har måttet nedprioritere enkelte områder i driften vår for å få hjulene til å gå rundt. Det viktigste eksemplet på dette er oppsøkende arbeid rettet mot menn/gutter som selger sex. Vi har ikke hatt oppsøkende arbeid rettet mot menn/gutter siden tidlig på 2000-tallet. Dette arbeidet ble nedprioritert fordi vi i den perioden fikk flere brukere i fra andre land (spesielt Nigeria).

Et annet punkt er det ordinære oppsøkende arbeidet vårt. Vi har et ønske om å kunne gå oppsøkende i helger for å kunne nå flere potensielle brukere og synliggjøre oss, men dette har vi ikke lønnsmidler til. Vi har brukt å gå felt ute i helger og natt på sommertid, men dette er basert på frivillighet fra de ansatte, og det er ikke mulig å basere en drift på frivillighet. Fremover på grunn av den nye loven som vil forby kjøp av sex, som vi regner med kommer ved årsskiftet, må vi nok også endre vår måte å arbeide oppsøkende på. Jeg tenker at vi kommer til å benytte oss mer av internett og diverse chattekanaler der. Jeg synes jeg legger merke til signaler om at når loven kommer så trenger ikke Pro Sentret å få like mye støtte som før. Jeg vil advare mot en sånn holdning da jeg ikke tror prostitusjonen forsvinner, men vil gå innendørs - noe som vil kreve mye arbeid fra oss. For ikke å snakke om arbeidet vi gjør som omhandler arbeidsmarkedstiltak.

Vi ser også en økt pågang på helsetilbudet vårt, vi skulle gjerne hatt faste stillinger til de ansatte på helseavdelingen, de arbeider nå på prosjekt. Videre skulle vi gjerne hatt en lege ansatt i 100% stilling i og med at vi har en enorm pågang på helsetjenestene våre.

Jeg føler at jeg ikke har svart svært utfyllende her, men noen gode punkter er det. Spør meg gjerne om flere detaljer om du vil!

Til slutt vil jeg anbefale årsrapporten vår for 2007. Du finner den på internettsiden vår www.prosentret.no. Og så har vi hatt besøk av Kronprinsessen idag så det er reportasjer blant annet på NRK Dagsrevyen kl 1900...


Med vennlig hilsen

Andreas P. Kikvik

FO-tillitsvalgt, Pro Sentret"

Etiketter: , ,


søndag, mars 23

Funksjonshemmede og trygdede i utlandet

Vil gjerne formidle videre følgende innspill fra Tor Oskar Jørgensen:

"I følge Nordmannsforbundet og NAV er det en femdobling av norske trygdede (funksjonshemmede) og seksdobling av norske alderspensjonister til Thailand de siste fem år. Det er således en stor gruppe mennesker vi snakker om! Mennesker som på eget initiativ har valgt å endre sin livssituasjon for at deres medisinske tilstand skal bedres, smerter skal minskes og trygden skal rekke lengre de siste årene de har igjen av livet.

Hadde de fortsatt å bo i Norge ville de belastet den norske helse og sosialvesen med store utgifter. Nå gjør de ikke det! De har selv tatt et ansvar for sin egen livskvalitet - så opplever de at avtaler de har inngått med NAV-utland og som de betaler for til den norske staten - svikter på alle fronter - og ikke engang er anstendig nok til å svare dem i anstendige ordelag.

Norge forlanger at disse melder seg inn i NAV-utland når de bor over seks måneder i utlandet. Derpå påtvinges de å betale en betydelig forhøyet avgift på 9.3 % av sin inntekt til NAV ( Mens trygdede som fortsatt bor i Norge betaler kun 2,5 % av sin lønn/trygd)

Siden de er medlem av NAV-Utland skal de få dekket sine utgifter til legehjelp og medisiner - på lik måte som om de bodde i Norge.

NAV-utland ( og NAV Helsetjenesteforvaltning som skal refundere utgifter til den enkelte trygdede) fungerer overhode IKKE.

NAV bryter forvaltningsloven - svarer ikke på henvendelser - eller bekrefter at de har mottatt mailer/brev og det går opp mot et år før den trygdede i Thailand får refundert sine utgifter til medisinsk hjelp . Dette skaper store problemer for den enkelte minstepensjonist eller trygdet - som har valgt å flytte til et rimeligere land og sol og varme - for å søke å fjerne smerter og bedre medisinske tilstander som forverres av den norske kulde og vinter. Disse mennesker belaster det norske hjelpeapparatet når de er i Norge i høy grad pga alder og medisinske tilstander. De blir av samme grunn ofte besøk til helsetjenesten i Thailand ( som i følge medlemskapet i NAV-utland) skal refunderes fra NAV) Men når refusjonen uteblir får de store økonomiske problemer da de får store summer utestående pga NAV sin sommel med tilbakebetalingen.

Det er her også store forskjeller mellom norske pensjonister i Spania ( som får raskere tilbakebetalt) og norske pensjonister i Thailand.

Det vil bli en ytterligere økning av pensjonister og trygdede de neste årene - som drar til Thailand og Brasil for å bedre sin egen livskvalitet. Det er derfor viktig at diskusjonen om den norske stats behandling av disse menneskene startes så snart som mulig."

Etiketter:


lørdag, mars 22

Luksushytter går så det suser på fjellet - bostedsløse i Oslo

Påskeuka er en god illustrasjon på forskjells-Norge, også tydelig formidlet og dokumentert gjennom noen Dagsrevyen-innslag.

Dagsrevyen kan fortelle at salg av luksushytter og og utleie av luksushytter går unna så det suser i fjellheimen. Og de ferierende ordner ikke nødvendigvis middagen selv, en lokal kokk kommer til hytta og ordner middagen for hytteturistene.Som Dagsrevyreporteren melder; 11-12 millioner skremmer ikke kjøperne, snarere det motsatte.

Men i den Høyre/Fr.P.styrte Oslo er påskehelgen - som det har vært hele denne vinteren - slik at det er det laget så byråkratiske og kronglete systemer for de bostedsløse, at det omtrent er et dagsprosjekt å skaffe seg en seng å sove på for natta. Og kan du ikke dokumentere eller sannsynliggjøre at du har tilhørighet til Oslo er det lite sannsynlig at du får tildelt en seng. Da er det ikke plass for deg i Fr.P-Listhaugs herberge.

Igjen er det Bymisjonen og Tøyenkirken som må stille opp, der Høyre/Fr.P-byrådet svikter.

I Oslo er det nå i hovedsak de ressurssterke bostedsløse som når fram i hjelpeapparatet, mens kanskje de aller mest hjelpetrengende blir henvist til å sove ute under bruer eller i trappeoppganger. De gir opp underveis i hinderløpet.

Etiketter: ,


onsdag, mars 19

Afghanistan: Militær ulydighet

"Tirsdag delte norske soldater ut skolemateriell og leker til beboerne i den lille landsbyen Kara Chaplaq i Nord-Afghanistan," skrev Dagsavisen i går.

De nekter å forholde seg til de kloke uttalelsene fra bl.a. Flyktningehjelpen: "Når soldater deler ut nødhjelp, blir det vanskeligere for afghanere å skille mellom sivile hjelpearbeidere og soldater. Dette kan føre til at dårlig beskyttede hjelpearbeidere blir angrepet av opprørere, som igjen kan gjøre at hjelpearbeiderne må trekke seg ut slik at trengende afghanere ikke får hjelp."

Forsvarssjefen og hans undersåtter nekter å forholde seg til realiteten, slik forsvarssjefen bl.a. framsto i fri dressur på Forsvarets Afghanistan-seminar forleden: "Bistand bør under militær kommando", var hans mantra.

Utenriksledelsen har gjentatte ganger bedt Forsvaret skjerpe seg, men de nekter å innordne seg. De fører sin egen krig, frikoblet fra den politiske ledelse. Ikke sivil ulydighet, men militær ulydighet.

I økende grad ser vi at bistandsmidler benyttes til militære formål, at militær bistand fordekkes som sosial og økonomisk utvikling og at sivile utviklingsorganisasjoner trekkes inn i militære operasjoner. Dette har sammenheng med at verdens militærmakt i økende grad utøves igjennom integrerte operasjoner hvor sivile bidrag inngår som del av den overordnede politiske strategi. Militarisering av bistand finner også sted når utviklingsagenter på eget initiativ velger å ta side i en krig på en måte som styrker en parts militære evne og krigslyst. I krigen mot terror blir skillene mellom militære og sivile bidrag i konflikter mindre og mindre tydelig. Bistand brukes som våpen i dagens Afghanistan og Irak.

Bistandsorganisasjonne er tydelige: Forsvarets opptreden setter hjelpearbeidernes liv i fare. Forsvarsministeren er taus. Kan det være at hun stilltiende samtykker, eller er vi her vitne til at forsvarsledelsen driver med ulydighet?

Etiketter: , , , ,


søndag, mars 16

Myndiggjorte brukere....

Byrådet i Oslo har oversendte til bystyret en bystyremelding om framtidas eldreomsorg i Oslo. I den sammenheng har jeg fått denne reaksjonen, som et klokt innspill.:

"Jeg reagerer på betegnelsen "myndiggjorte brukere" i Bystyremelding om fremtidens eldreomsorg i Oslo. Da virker det som om brukerne (de eldre) er umyndige mennesker som andre skal gjøre myndige - noe som både står i strid med at dokumentet vektlegger at de eldre har vært vant til å ta avgjørelser gjennom livet og relatert til (myndighets)alder.

Jeg har selv, blant annet som bruker ved et senter for overgrepsutsatte kvinner, opplevd denne formen for nedlatenhet. Det virket som senteret trengte hjelpeløse brukere for selv å kunne hjelpe. Senteret hadde som slagord "Ta tilbake makten og verdigheten!" Dette protesterte jeg på, fordi jeg ikke følte meg uverdig. For det første fordi det ikke var jeg som hadde begått overgrep og handlet uverdig, og for det andre fordi vi ifølge menneskerettighetene alle har den samme, iboende verdighet. Hva angikk å "ta tilbake makten", hadde jeg for lengst etterlyst empowerment og brukermedvirkning ved dette stedet. Så jeg gjentok at siden brukermedvirkning er et relasjonelt begrep, kunne brukerne bare ta tilbake makten om de ansatte ga slipp på noe av sin. Innvendingene mine falt ikke i god jord.

Jeg var også litt inne på denne typen nedlatenhet i siste avsnitt i et innlegg i Dagbladet, da om tanken at man kan frata eller gi andre mennesker deres menneskeverd - som om ikke alle mennesker har det qva mennesker: http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/pdf.php?pa=A&d=2005-06-22&p=33&read=1

Empowerment burde kunne oversettes med et mindre krenkende ord enn myndiggjøring (av allerede myndige mennesker), synes jeg.

Hilsen Sigrun Tømmerås"

Etiketter: ,


torsdag, mars 13

Kvotering av ikke-vestlige minoriteter; svikter bystyreflertallet?

Det offentlige Norge har gode målformuleringer om et inkluderende samfunn og inkluderende arbeidsliv, også når det gjelder å ansette ikke-vestlige minoriteter. Men slike vakre formuleringer har bare verdi dersom vi er villig til å sette inn nødvendige tiltak for å realisere målsettingen.

Oslo kommune som arbeidsgiver har hatt gode intensjoner og målformuleringer, men erfaringen viser at disse tiltak har vært svært utilstrekkelige. Selv om ledigheten går ned også blant ikke-vestlige minoriteter, er den tre ganger så høy blant førstegenerasjonsinnvandrere enn for den øvrige befolkning. Kommunen som arbeidsgiver har ikke i tilstrekkelig grad klart å rekruttere ikke-vestlige minoriteter til lederstillinger.

Derfor bør kommunen gå et steg lenger ved å innføre moderat kvotering som prinsipp i kommunens ansettelsesprosedyrer; dersom to søkere har like eller tilnærmet like kvalifikasjoner skal den med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn foretrekkes. Dette tiltaket er ikke godt nok alene, men kan sammen med andre tiltak bidra til en betydelig styrking av disse gruppers muligheter på arbeidsmarkedet.

Kvotering er et velkjent virkemiddel. Eksempler på dette er ;

- kvotering av kvinner til styrer og utvalg
- ved valg av medlemmer i offentlig råd og utvalg hensyntas geografi, alder, kjønn som innebygget prinsipp
- ved stortingsvalg trengs færre stemmer fra Nord-Norge for å få en representant enn fra for eksempel Oslo

Med andre ord aksepteres kvoteringslignende tiltak som en legitim måte å rette opp skjevheter på, og at dette faktisk er viktig av hensyn til demokratiet.

Det er grunn til å understreke at ikke-vestlige minoriteter ofte kan bidra med en tilleggskompetanse som kommunen sårt trenger, og som kan styrke kommunens evne til å utvikle et godt tjenestetilbud for hele befolkningen. Gjennom sin bakgrunn kan de styrke kommunens kompetanse på områder som språk, andre lands kulturer og miljø. Å kjenne to kulturer og to språk ”under huden” er en unik kompetanse.

Enkelte grupper opplever større utfordringer med å få innpass i samfunns- og arbeidslivet enn andre. Marginalisering går på det enkelte individs menneskeverd ved å måtte oppleve at det norske storsamfunnet ikke i tilstrekkelig verdsetter den enkeltes kompetanse og evne til å bidra med sin arbeidsinnsats. For samfunnet selv koster dette også dyrt, både i kroner og på andre måter ikke å utnytte denne ressurs.

Derfor har jeg fremmet forslag i Oslo bystyre om at kommunen skal sette i gang et forsøk med moderat kvotering av personer med ikke-vestlige bakgrunn, samt en særskilt plan for å rekruttere flere etnisk minoritetsbakgrunn i høyere og ledende stillinger. Dessverre ser det så langt ut til at bystyrets borgerlige flertall vil si nei til et slikt forslag.

Etiketter: , ,


mandag, mars 10

Palestinerne: terrorangrep Israel: uforholdsmessig maktbruk

Det kan være på sin plass å sitere en mail en utålmodig SV-er har sendt til utenriksministeren;

"Til utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jeg har nettopp lest UDs to pressemeldinger i forbindelse med Israels flere dagers angrep i Gaza og en palestinsk militants angrep i Jerusalem 6. mars. Det er svært skremmende å se hvordan dine uttalelser i enda større grad enn tidligere gir uttrykk for en pro-israelsk norsk holdning hvor israelske liv verdsettes mer enn palestinske og palestinske angrep av natur er verre enn israelske angrep. På denne måten bidrar Norge igjen med sine partiske uttalelser til å støtte opp om okkupanten på bekostning av de okkuperte. Vi som hadde håpet at dette ville opphøre med den rødgrønne regjeringa har blitt kraftig skuffa.

Viser til de to nevnte pressemeldingene:

Angrepet i Jerusalem (8 drepte israelske studenter ved seminaret til den paramilitære bosetterorganisasjonen Markaz Ha'rav) blir beskrevet som et "terrorangrep" (3 ganger) og "fordømmes på det sterkeste".

Angrepene mot Gaza (over 130 drepte palestinere, under halvparten militante, over halvparten sivile, inkludert barn) blir derimot ikke "fordømt," men Utenriksministeren tar "sterkt avstand fra det" (pressemeling 3.3), noe som er mye svakere ordbruk. I samme pressemeldingen "fordømmes" derimot palestinske rakettangrep (omkring 10 drepte sivile siste seks årene) som "terroriserer" israelsk sivilbefolkning. De israelske angrepene, som er blant de verste siden 1967 i tapstall, blir derimot ikke beskrevet som "terrorangrep" eller "terroriserende", men som "uforholdsmessig maktbruk". I pressemeldingen om Israels angrep trekker Utenriksministeren også fram Israels "rett til selvforsvar". Aldri på noe tidspunkt har Utenriksministeren annerkjent palestinernes rett til selvforsvar.

Jeg har følgende spørsmål til Utenriksministeren, som jeg aller helst vil ha besvart punkt of punkt:

1. Fordømmer Norge de israelske angrepene mot Gaza?
2. Flere av de israelske bombeangrepene var angrep på sivile og med høyere tapstall enn angrepet i Jerusalem. Hvorfor omtaler du ikke disse israelske angrepene som terror, når du bruker begrepet om palestinske angrep?
3. Har palestinerne rett til selvforsvar så lenge de ikke utviser "uforholdsmessig maktbruk?"
4. Mener Norge at Israel har rett til å gjennomføre militære angrep på den okkuperte Gazastripa så lenge det i angrepene ikke utvises "uforholdsmessig maktbruk?" I såfall; hva betyr "uforholdsmessig maktbruk" i denne anledningen?
5. Hvilke erstatningskrav har Utenriksministeren stilt til Israel for ødeleggelsen av fagbevegelsen PGFTUs hovedkvarter i Gaza, bygd opp med norske bistandsmidler?

Håper på raskt svar.

Brevet er også sendt enkelte andre aviser og politikere.


mvh,

Lars Klottrup Berge
sekretær
Vest-Agder SV"

Og skulle du ha behov for å få utenriksministeren i tale er mailadressen: umin@mfa.no

Etiketter: ,


torsdag, mars 6

Bydelsaktivitetshusene til personer med psykiske lidelser

Mange bydeler driver noen utmerkede aktivitetshus for personer med psykiske lidelser, tiltak som dessverre får altfor liten oppmerksomhet. Slike aktivitetshus finner vi i Søndre Nordstrand, Østensjø, Bjerke, Frogner, Teisen, Grünerløkka(men denne drives av Kirkens Bymisjon), Oppsal, Skullerud, Hellerud, Ammerud og i Vøyensvingen og Fossumberget. I tillegg er det et byomfattende tilbud på Grønland. Det gjøres et stort og flott arbeid (både av brukere og ansatte) på disse knutepunktene i forhold til; sosial kompetanseheving, nettverksbygging og tertiærforebygging (hindre forverring hos gruppen).

Fordi denne tjenesten ikke er lovpålagt og finansieres av statlige midler får tjenesten liten oppmerksomhet og små ressursser. Det ligger et stort potensiale i dette tilbudet hvis bydelene er villige til å satse. Dette er et lavterskeltilbud og krever derfor ingen henvisning, det føres ingen personlige jornaler på de som som bruker stedet og mulighetene for innhold i tjenesten styres ut fra behovet/ønsket til de som benytter huset(og ferdighets-/økonomiske rammene selvfølgelig).

Det snakkes om et stadig økende antall mennesker som sliter med psykiske lidelser og som faller utenfor samfunnet. Disse aktivitetshusene kan benyttes for i hvert fall motvirke isolasjon og ensomhet hos dem som trenger litt ekstra.

Etiketter: ,


Ombud: en formell rett skjuler ofte en faktisk urett

Barneombudet bør være jurist, sa den avtroppende barne- og likestillingsminister.Som om ikke Barneombudets kontor fra før av har flere jurister.

Det kan være en grunn til å stille et spørsmålstegn ved hvorvidt ombudsordningene skal fylles opp av stort sett bare jurister, eller om ikke også sosialfaglig bakgrunn også er en viktig kompetanse.

Og la meg drøfte dette noe ut fra Oslo kommunes helse og sosialombud: Det er en utfordring å utforme helse- og sosialombudets virkeområde og arbeidsoppgaver i forhold til den utvikling innen velferdsområdet som vi kan se kommer i fremtiden. På basis av en slik vurdering, vil det være aktuelt å diskutere hvilken kompetanse ombudet trenger, og hvilke faggrupper som kan bidra til å styrke brukernes behov for råd/veiledning, klagehjelp osv.

Ombudet skal også forholde seg til hjelpesystemene og arbeide for systemiske bedringer til beste for brukerne. Dette innebærer bl.a at det rettslige grunnlag som enkeltsaker og systemiske forhold hviler på, må suppleres med etiske og velferdsmessige standarder. Den juridiske minimalismens tid er over. Mange saker innen behandingen av innvandrere og asylsøkere eksemplifiserer dette. Ikke sjelden kan en formell rett skjule en faktisk urett. I tiden som kommer - med f.eks et svært NAV-system som forutsetningsvis vil fungere helt forskjellig innen et stort vurderingsrom - trengs det innsikt fra mange faglige synsvinkler for å kunne ha noen kvalifisert oppfatning av hvor velferdens standarderer ligger, og bør ligge i de enkelte sakene.

Også i dagens virkelighet dreier mange klager og mang en urett seg om hvordan folk behandles, om diskriminering, om mangel på psykologisk og praktisk forståelse for konsekvenser av hjelpesystemenes vedtak og handlinger mv. Ombudet skal vurdere mange sider ved den hjelp folk tilbys, og trenger derfor - i likhet med Fylkesmannens klageinstanser - forskjellige faggrupper i sitt personale som kan bidra til å komplettere vurderingen både i forhold til enkeltsaker, systemiske forhold og velferdsfaglige utfordringer.

Utfordringen er altså å kunne se hvilken velferdspolitisk utvikling vi står foran, og å ha en oppfatning om den tverrfaglige kompetansen som kreves for å møte den, både i hjelpeapparatet og i klagesystemene. Etter den ansettelsespraksis som er fulgt hos Oslos helse- og sosialombud de siste årene, har de nå et nesten rent juristkontor.

Etiketter: , , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?