onsdag, desember 13

Kritisk plass-situasjon for byens bostedsløse

Det hjelper ikke å ha rettigheter hvis du ikke kan hevde din rett, sier de på rettshjelpsprosjektet Gatejuristen i Oslo. Derfor har de satt i gang en kampanje for bostedsløse.

Nå ”risikerer” sosialtjenesten i Oslo å møte bostedsløse utstyrt med en liten brosjyre om hvilke rettigheter man har til å få tak over hodet. Her står det å lese at: ”Sosialtjenesten i bydelen har plikt til å sørge for midlertidig bosted til deg, hvis du ikke klarer det selv. Dette står i sosialtjenesteloven § 4-5. Midlertidig bosted skal skaffes den dagen du søker om det”.

Les mer på side 6 til 9 i Norges Juristforbunds blad Juristkontakt (pdf-format)

Jeg informerte om dette til noen hundre folk innenfor sosialsektoren, og fikk bl.a. denne responsen:

"Jeg jobber som sosialkonsulent i bydel xxx og er kjent med lovteksten og en del av den situasjonen du beskriver.

Spesielt denne høsten, etter at Ansgar la ned sitt tilbud, har det vært svært vanskelig for oss å skaffe bolig til bostedsløse. Vi ringer og ringer, men alt er fullt. Ledelsen er enige i at situasjonen er fortvilet, men henviser til at saken er meldt "oppover" i systemet.

Jeg mener det absolutt trengs flere midlertidige overnattingssteder for rusmisbrukere generelt og for de med dårligst boevne spesielt. Mange kommer og er utestengt på de fleste overnattingssteder på grunn av vold, trusler o.l. Ingen vil ha dem boende. Noen har også svært dårlig helse! Hva gjør vi?

Det er stor mangel på akutte overnattingsplasser spesielt for de dårligst fungerende. Det er også behov for væresteder på dagtid så de slipper å gå ute fra kl. 09-21 hvis de har fått seng på Prindsen eller vintertilbudet på Ila.

I tillegg er det behov for spesialtilbud som kan ivareta de yngste misbrukerne så de ikke plasseres på ordinære hospits.

Ellers er det også mangel på plasser for unge mennesker uten bolig som ikke ruser seg. Det er 23 års grense på overnattingssteder med kvalitetsavtale og de henvises derfor UNGBO som så og si alltid har venteliste. Heldigvis har vi hatt få av disse sakene i det siste, men når de kommer har vi lite å stille opp med.

Håper du i din situasjon kan bidra til at det blir et bedre tilbud til byens mest vanskeligstilte:-)

Lykke til!!"

Et klokt innspill, som jeg må følge opp.

Etiketter: , ,


søndag, desember 10

Fredsprisvinner Muhammad Yunus og fattigdom

Det var herlig å lese foredraget til fredsprisvinner Muhammad Yunus.

F.eks. sa han: ”Fattigdom er fravær av alle menneskerettigheter. Frustrasjon, fiendtlighet og sinne som skyldes nedverdigende fattigdom kan ikke føre til fred i noe samfunn. Ønsker man å bygge en stabil fred, må man finne ut hvordan man kan gi folk muligheten til å leve et anstendig liv.”

Dette er jo selvsagt riktig, ikke bare i den delen av verden Yunus har sitt virke. Dette var grobunnen for opprøret til innvandrerungdommene i Paris for ikke så lenge sdien, og er også grobunn for mye frustrasjon og uønsket aktivitet i Oslo.

Kamp mot fattigdom og den delte byen må være en prioritert oppgave også i Oslo. I SVs bystyregruppa ønsker jeg å gi dette hovedfokuset , så får andre jobbe med akvarier, idretts- og skytebaner. Derfor truet jeg for eksempel med å stemme annerledes enn deler av bystyregruppa når noen ønsket at SV skulle støtte at vi gjennom politivedtekter skulle stigmatisere tiggere og prostituerte i denne byen.

Etiketter: , ,


fredag, desember 8

I folkets tjeneste

Tirsdag i neste uke avholder Oslo SVs sitt nominasjonsmøte.

Jeg er enstemmig innstilt fra nominasjonskomiteen til kumulert plass.

I sommer skrev jeg en artikkel om hvordan jeg ser på folkevalgt-rollen, og som blant annet Aftenposten hadde i sommer.

Bred kontaktflate

En forutsetning for meg som folkevalgt er å fatte beslutninger som er forankret i folks virkelighet. Da trenger jeg en tett og bred kontaktflate med interessegrupper, foreninger og enkeltpersoner. Slik innhenter jeg manges syn på de saker som skal behandles. Slik kan jeg også høre om og ta opp deres saker.

Det er forskjell på å høre fra en håndfull profesjonelle ledere og å snakke med grasrota slik jeg gjør i min regelmessige e-postkontakt direkte med 1.500 tillitsvalgte på arbeidsplassene. Eller å være i direkte dialog med 700 av byens funksjonshemmede.

Det er en forskjell på å høre om prostitusjon og tigging fra byrådsleder eller en etatssjef og å spørre – direkte - rundt 350 av de som jobber opp mot disse gruppene i det daglige.
Jeg er regelmessig i direkte dialog med mer enn 20.000 mennesker i denne byen, på de fleste saksområder og arbeidsplasser. Det gir meg også muligheter som formidler mellom ulike politikknivå fra bydelsarbeid til bystyre og Storting. Det er viktig at medlemmene i våre 15 bydelsutvalg og lokallag kjenner til hva som kommer fra bystyrevedtak og at de blir hørt inn til de andre nivåene på det som angår lokale saker og hvordan menneskene lever i vår by.
I løpet av et år har jeg mer enn 100.000 besøk på min nettside.

Jeg vet at ingen andre folkevalgte i dette land har et nettverk av den karakter og jeg tror det er verdifullt for Oslopartiet.

I kamp mot den delte byen

Et sosialistisk parti skal i første rekke skal forsvare de minst ressurssterke og sikre et godt offentlig sikkerhetsnett. Da må vi som parti lytte til enkeltpersoners skjebner i denne byen, og hvordan tjenesteapparatet fungerer. Jeg benytter slagordet: "Hver dag - hele året i folkets tjeneste", som for meg har et helt reelt innhold. Det er enkeltinnbyggernes opplevelser som er testen på om politikken fungerer.Det tydeligste signal om vilje til å lytte til enkeltmennesker i denne byen har jeg gitt gjennom opprettelse av nettstedet Osloombudet.no.

I folkets tjeneste- og en del av folket Svært ofte møter jeg folk som tror at jeg arbeider i Rådhuset med bystyrearbeid på heltid. Sannheten er jo at dette er en fritidsbeskjeftigelse, og at jeg – som folkevalgte flest – er fritidspolitiker. Mitt daglige arbeid er som avdelingsleder i et bokforlag.

Om nominasjonsmøtet gir meg fornyet tillit vil jeg ut fra mitt sosialistiske grunnsyn fortsatt være talerør inn i bystyret for de mange i denne byen som ikke selv har ressurser nok til å få sine interesser ivaretatt.

For meg har kampen for en rettferdig by førsteprioritet. Men også en åpen kommune, kamp mot konkurranseutsetting og kommersialisering og en inkluderende og solidarisk by – ikke minst når det gjelder i forhold til etniske minoriteter. Et sterkt SV kan kort sagt gi en bedre hovedstad for vanlige folk.

Etiketter: ,


tirsdag, desember 5

Flyktninger og asylsøkere: Et solidarisk ja fra Oslo

”Norsk kommuner bør ikke ha noen egen og splittende utenrikspolitikk, men støtte opp om den utenrikspolitikken som nasjonale organer former”, sa Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Bård Folke Fredriksen, da bystyret for en tid tilbake diskuterte et forslag om boikott av israelske varer.

Dette kan jo være et logisk standpunkt.

En sentral del av norsk utenrikspolitikk er også de internasjonale forpliktelser Norge påtar seg, i et tett samarbeid med FNs høykommisær for flyktninger, for å ta i mot og bosette flyktninger og asylsøkere. Norge skal hjelpe dem som trenger nødhavn eller må flykte på grunn av krigens redsler eller politisk forfølgelse.

Staten tar disse i første omgang i mot til statlige asyl- og flyktningemottak, men under den klare forutsetning at de snarest mulig skal utplasseres i kommunene. Mottakene er et lite egnet sted for langvarig opphold, - særlig når det gjelder barn.

Dette krever at landets kommuner lojalt ”støtter opp om” den nasjonale politikken. Staten, ved Integrering og mangfolddirektoratet (IMDI) har anmodet om at Oslo kommune solidarisk tar i mot sin andel i 2007: 480 flyktninger. I bystyrets finanskomite har SV og Arbeiderpartiet foreslått at Oslo selvsagt skal si ja til Statens anmodning.

Jeg mer det er svært viktig at Oslo støtter opp under den nasjonale flyktningepolitikken, og bidra til at vi får flyktninger og asylsøkere ut av mottakene. Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre mener at Oslo skal si nei Statens anmodning, og kun ta i mot 240. Det er leit hvis er flertall i bystyret inntar et slikt standpunkt, og slik sett undergraver norsk flyktning- og asylpolitikk

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?