lørdag, september 29

Munch-ranet og dusør

Jeg har ikke sterke oppfatninger om hvorvidt det er klokt å utbetale 4 millioner i dusør til de som hadde kontroll over de stjålne Munch-maleriene, og som bidro til at de kom tilbake til Munch-museet.

Men jeg merker meg de sterke uttalelsene fra justispolitisk talsmann i Frp, stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen:

"- Dette er å belønne skurker, tordner han. Han mener at å utbetale dusør til kriminelle er å kaste vanlig politiarbeid over bord. - Jeg er skremt over retningen vi går i. Lager vi et system som gjør at kriminelle kan angripe kanskje de mest verdifulle tingene vi har, for deretter å forhandle seg frem til å få utbetalt midler for å ha skaffet dem til veie, bærer det galt av sted, sier Ellingsen.

Han krever at justisministeren kommer til Stortinget og forklarer seg.

Hm, det er grunn til å undres. Det er Høyre/Fr.P-byrådet i Oslo som har besluttet å utbetale denne dusøren. Eller sagt med andre ord: Det er Fr.P. i Oslo som "belønner skurker". Kanskje det ville vært vel så nærliggende at han kaller Fr.P-byråd Peter N. Myhre inn på teppet?

Etiketter:


onsdag, september 26

Gi din signatur for en mer human asylpolitikk!

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) gir retningslinjer og anbefalinger for hvor det er trygt å sende folk tilbake til. Men noen ganger velger norske og nordiske myndigheter å ignorere dette. I mange tilfeller sender Norge folk tilbake til krig og vold, en tilværelse der folk hver dag krysser fingrene for å overleve. Dette er sivile, som står uten mulighet til å beskytte seg og sine mot volden. Selv om de trenger vår beskyttelse!

I land som Somalia, Afghanistan og Irak er mange områder utrygge. Den afghanske regjeringen kan ikke garantere for innbyggernes sikkerhet i hele landet. Somalia er uten noen fungerende regjering, og forskjellige grupper kjemper om makten sør i landet. I Irak har nærmere 70 000 sivilpersoner mistet livet siden 2003.

NOAS, Flyktninghjelpen og 18 andre frivillige organisasjoner i Norge og Norden krever at norske og nordiske myndigheter følger retningslinjene fra UNHCR og slutter med å sende folk tilbake til områder med krig og konflikt. Gi sivile den beskyttelsen de har krav på!

De trenger din støtte! Ved å skrive under tre enkle krav til nordiske regjeringer, kan du være med på å gi beskyttelse til verdens mest utsatte mennesker: Sivile som må flykte fra krig og vold.

Kravene er:

Jeg krever at nordiske regjeringer opptrer på samme måte som jeg ville forventet at andre regjeringer gjorde, hvis jeg en dag måtte flykte fra mitt land.

Jeg krever at nordiske myndigheter følger retningslinjene og anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger.

Derfor oppfordrer jeg nordiske myndigheter på det sterkeste til å gi beskyttelse til mennesker på flukt fra krig og konflikt.

Jeg oppfordrer deg til å skrive under herhttp://www.keepthemsafe.org/

Etiketter: ,


tirsdag, september 11

Frp ønsker å underminere hele ideen bak folkebibliotek

Kloke ord fra Tore Kr. Andersen, generalsekretær i Norsk Bibliotekforening i Dagsavisen i går:

"I et intervju i Dagsavisen tar kulturbyråden i Oslo, Anette Wiig Bryn fra Fremskrittspartiet, til orde for å privatisere driften av Deichmanske bibliotek. Hun forsvarer samtidig Oslo Frps program, hvor det bl.a. heter at man skal kutte dramatisk i bevilgningen til driften av Deichmanske og innføre gebyr på utlån.

Forslaget kan ikke tolkes på annen måte enn at Frp ønsker å underminere hele ideen bak folkebibliotek. En viktig grunn til at bibliotekene står så sterkt i folks bevissthet og som gjør at det er det mest brukte kulturtilbudet i landet, er nettopp at det er gratis.
Det å bruke bibliotektjenester, låne bøker og andre medier og å få kvalifisert service i det nye informasjonssamfunnet er et uunnværlig samfunnsgode, – 23 millioner bibliotekbesøk årlig er bevis godt nok på det.


At en slik offentlig suksess er en torn i øyet på Oslo FrP kan godt være, men helt meningsløst blir det når byråden ønsker å privatisere bibliotekene – «gjøre bibliotekene til aksjeselskap»! Det bør være et varsku ikke bare for bibliotekbrukere, men også for bokhandlerne! Bokhandlerbransjen og bibliotekene lever nemlig et utmerket liv side om side ut ifra en mekanisme som byråd Anette Wiig Bryn ikke har klart å ta inn over seg selv etter 4 år som kulturbyråd. Nemlig at bokhandlerne og bibliotekene stimulerer til gjensidig bruk, men at leselysten og kunnskapsbehovet FOR FOLK FLEST er større enn det pengene rekker til og at de derfor også søker bibliotekenes gratis tjenester.

Det er betenkelig når framtredende politikere i ansvarsfulle posisjoner rir prinsipper og fremmer forslag som de ikke tar seg bryet med å vurdere konsekvensene av."

Etiketter: ,


Kampen fortsetter

Venstresiden tapte kampen om byrådsmakten i Oslo.Men SV skal selvsagt fortsatt være i front for å skape en rettferdig Oslo. SVs innflytelse kan skapes gjennom posisjoner og taburetter, men det alene vil aldri kunne gi varig makt. Partiets viktigste innflytelse skaper gjennom dristige og saklig godt funderte politiske initiativ i de parlamentariske organer som er bredt forankret ute i de breie folkelige bevegelser. Makta ligger i folket, og SV kanaliserer denne inn i bystyret. Et eksempel på dette er at vi i siste bystyremøte - med basis i et innbyggerinitiativ - skapte flertall for å avvikle tryne-tilleggene i Osloskolen, mot stemmene fra Høyre og Fr.P.

Slik sett er styrkeforholdet i det nye bystyret i Oslo omtrent som den har vært de siste 4 år. Venstre vil fortsatt sette inn et byråd med Fr.P – selv om de også i denne valgkampen forsikret oss om det motsatte. Og vi får et byråd av Høyre og Fr.P. Men dette byrådet er et mindretallsbyråd. Selv om det parlamentariske grunnlaget er noe styrket, gir dette handlingsrom for å skape flertall i enkeltsituasjoner med Ap, SV, RV, Kr.F og Venstre.

SV må nå bli tydeligere på de grunnleggende politiske skillelinjer i politikken, og verdiforankringen. Det er ikke nok å være 10 eller 20 % mer for miljø eller kollektivtrafikk.

Innbyggerne krever en annen politikk, ikke bare en annen dosering. En sosialistisk bypolitikk er vesentlig forskjellig fra borgerlig markedsliberalisme.

Etiketter:


fredag, september 7

10 bud for en bedre by

Et av de klokeste "valgprogrammene" for Oslo er levert av Kirkens Bymisjon:

1. Gi rom for alle. En by for alle kan ikke skapes ved at noen fjernes.
2. Øk sosialhjelpsatsene.
3. Sørg for flere rimelige utleieboliger.
4. Sats radikalt på hjemmebaserte tjenester og forebyggende arbeid blant eldre.
5. Styrk sykehjemstilbudet for personer med demens.
6. Gi tidlig hjelp til barn, unge og familier.
7. Økt satsingen på forbyggende barne- og ungdomstiltak.
8. Skap flere "drop-in"-arbeidsplasser til mennesker med varierende dagsform.
9. Opprett alternativer til lønnet arbeid. Alle vil delta.
10. Skjerp skjenkepolitikken for å forebygge vold i sentrum.

Jeg kan underskrive på hvert eneste ord, og vil gjerne være med å sloss for at dette blir realisert i Oslo bystyre.

Etiketter: , , ,


mandag, september 3

Anbudsregimets uheldige følger for busstrafikken

I disse tider er det mye fokus på anbud og konkurranse innenfor pleie og omsorgssektoren. Men det kan være grunn til å minne om at dette også er særs uheldig innenfor kollektivtrafikken.

Jeg synes en av de ansattes tillitsvalgte innenfor Sporveien beskriver dette på en god måte i en mail til meg:

"For et års tid siden skulle erfaringene med anbudsutsetting evalueres, ifølge en artikkel i Aftenposten av samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Vi har ikke sett resultatene av denne evalueringen. Men med de erfaringene vi har fra bussdrift i Oslo, burde anbud i kollektivtrafikken opphøre. Bussrutene i Oslo bør drives at en kommunalt eid selskap sammen med T-bane og trikk.

Da anbud ble satt igang, mistet vi først en stor del av lønna og velferdsgodene vi hadde før. Bransjeavtalen som ble fremforhandlet i år har ikke gitt oss tilbake det vi tapte, og skaper dessuten i flere år fremover store forskjeller mellom førere på ulike ruter, avhengig av om de ble satt på anbud før eller etter at avtalen ble inngått.

Det er små marginer som avgjør hvem som vinner anbud, og dermed er det sparing på trivselsfaktorene som blir avgjørende. Det nye vi skal forholde oss til er: "Dette skal vi greie".

Noen eksempler på hva man kan spare inn på er opplæring, etterutdanning. Noen kunne klart seg bedre i jobben med mer oppfølging og kurs. Rekruttering er blitt vanskelig og nye sjåfører hentes i stor stil fra utlandet. Med dårlige språkkunnskaper og korte kurs vil de som ikke greier kravene lett miste jobben.

Det kjøpes inn eller leases et minimalt antall busser, med den følge at bussbytte blir vanskelig. I praksis betyr det at førerne presses til å kjøre med en buss som sliter på helsa (for eks. pga nedslitte førerstoler) eller grenser til sikkerhetsrisiko.

Aksjeselskapsformen har også andre konsekvenser. Dårligere mulighet for innsyn, tap av status for førerne - som gir utslag i dårligere rettsbeskyttelse, dårligere forsikringsordning, dårligere velferdstilbud, sett i forhold til T-bane- og trikkeførere, som vi tidligere hadde samme lønn og arbeidsvilkår som. Lønna er elendig sammenlignet med industriarbeidere og førere av skinnegående materiell, mens utfordringene er større og vi er mer utsatt for ran og overfall. Vi har dessuten ikke opplæring med lønn som trikk og bane.

Usikkerheten om man beholder jobben i fremtiden, eller må bytte arbeidsgiver, har vi hele tiden over oss.

Konklusjonen er - hvis bussen skal være en attraktiv arbeidsplass i fremtiden må det bli slutt på anbud."

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?