fredag, august 31

Oslo rekrutterer ikke funksjonshemmede

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon krever at Oslo kommune får flere funksjonshemmede i arbeid, men det vil ikke finansbyråden prioritere, melder NRK Østlandssendingen i dag.

Ja, det er verre enn som så:

På mitt initiativ (og Marianne Borgens initiativ) vedtok Oslo bystyre 25. januar 2005:

"1.
Byrådet fremmer sak for bystyret om ansettelse av personer med nedsatt funksjonsevne med fastsettelse av Oslo kommunes egne mål og hvordan disse skal nås, i tråd med anbefalingene fra regjeringen og intensjonene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv.

2.
Byrådet utarbeider en tiltaksplan slik at nåværende kommunalt ansatte med nedsatt funksjonsevne får tilrettelagt arbeidssituasjonen slik at de forblir i arbeidslivet."

Halvannet år senere har byrådet ennå ikke fremmet en slik sak for bystyret.

Dette er for dårlig.Et slikt handlingslammet byråd fortjener kanskje avløsning?

Etiketter:


torsdag, august 30

Anbud fører til bedre kvalitet.... ??

Anbud og konkurranse skal fremme kvalitet, hevder Høyre og Fremskrittspartiet.
Men en forutsetning for det er i så fall at den Høyre/Fr.P-styrte kommunen er en profesjonell innkjøper, og at det har konsekvenser om den som vinner anbudet ikke leverer den avtalte kvalitet.

De siste måneder har foreldre til funksjonshemmede skolebarn fått erfare at så ikke er tilfelle. Transportselskapet Djupvik vantg anbudet, men barn opplever å komme mange timer for sent på skolen.

Dette har jeg reagert strengt på, og her er et av mange eksempler jeg har fått på dette:

Ville bare uttrykke min takknemlighet for at du følger opp denne saken. Forrige skoleår ringte jeg ved flere anledninger til Hilde Burås i Utdanningsetaten og varslet om brudd på kontrakten i form av (nærmest konstant) forsinkelser, manglende kommunikasjon, sikkerhetsbrudd ved manglende bilbelte (i ekstrabil) og stadig skifte av sjåfører (med dels manglende norsk kunnskaper).

Dette skoleåret startet marerittet igjen: min datter (som går på xxx skole) satt over 2 timer utenfor og ventet på transporten, og da hun omsider kom på skolen var det under én time igjen av skoletiden (som var redusert første skoledag). Barnet skjønte naturligvis ikke at hun skulle sendes hjem rett etter at hun endelig hadde kommet (og møtt vennene sine igjen etter en lang sommerferie) og hun nektet derfor plent å bli med hjem igjen - de måtte ringe hjem slik at mormor fikk overtalt henne til å bli med i transporten hjem. Mitt barn trenger forutsigbarhet og stabilitet, noe hun ikke får ved stadige forsinkelser og skifte av sjåfører - vi må bruke mye tid for å forklare henne at hun må vente og at sjåføren hun har blitt kjent med ikke lenger kjører hennes rute.

Tredje skoledag: barnet kommer ikke hjem til forventet tid og bekymret begynner vi å ringe: sjåføren har kjørt henne til avlaster og står utenfor der. Avtalen er at barnet skal kjøres hjem etter skolen slik at vi kan trene (etter Doman-metoden) før vi selv ordner transport til avlastningsadressen - der hun skal hentes neste morgen. Det er vi som foreldre som stadig må passe på at sjåføren er oppdatert om hvor barnet skal hentes og leveres, samt passe på at de har oppdaterte lister over adresser og telefonnummer. En og en halv time etter forventet hjemkomst blir hun levert til hjemadressen dvs hun har 30 minutter hjemme før den faste sjåføren fra Oslo Taxi kjører henne til avlaster..Ingen trening med andre ord.

Vi som foreldre har en svært krevende hverdag for å følge opp våre barn med spesielle behov: vi trenger stabile og kvalitetsmessige (transport-)tjenester for våre barn!"

Og sånn har det altså vært i mange måneder. Foreldre klager til Utdanningsetaten, men lite skjer. Og senest i dag argumenterer byrådsleder Erling Lae at anbud fører til bedre kvalitet. Kom deg ut fra skrivebordet!

Etiketter: ,


onsdag, august 29

Når Fr.P.sensurerer

Mange politikere bruker blogg som virkemiddel i den politiske debatten, særlig nå i valgkampen. En av disse bloggsamlingene ligger på VG.

Fremskrittspartiet og Høyre er beskjemt over de mange rapporter som er kommet i det siste om at eldreomsorgen i Oslo er vesentlig dårlig enn landet forøvrig. Og ikke minst; det faktum at den Høyre/Fr.P-styrte kommunen de siste årene har redusert antallet sykehjemsplasser og redusert antallet brukere i hjemmetjenesten.

På tross av at dette dokumenteres i den innrapportering Oslo kommune selv har levert til SSB, går Fr.P ut med rabiate påstander om løgn. Se f.eks. her på Fr.P-bloggen, hvor byrådsekretær Jøran Kallmyr går i harnisk.

Jeg legger så på bordet dokumentasjon på at en slett ikke trenger å gå til SSB eller NIBR for å se nedbyggingen av Oslos eldreomsorg, statistikken fra Oslo kommunes Utviklings- og kompetanseetat, gir klar beskjed. Bare siste året har nedbyggingen vært slik;

Hjemmesykepleien, reduksjon i årsverk i fjor: 181
Hjemmehjelp, reduksjon i årsverk i fjor: 131
Brukere av hjemmetjenesten, reduksjon av brukere i fjor: 187
Institusjonsplasser, reduksjon i fjor: 47

Når jeg påpeker dette på Fr.P-bloggen går byrådssekretæren i harnisk:

"Johansens påstand: Hjemmesykepleien, reduksjon i årsverk i fjor: 181

Nå må du lære deg å se skikkelig da: Økning fra 940 i 2005 til 1061 årsverk i 2006. Nå må dere i SV slutte å lyge! Her er linken til statistikken slik at leserne kan se selv. "

Fr.P-koden er spesiell, Fr.P.-byrådssekretæren kan jo ikke engang lese:
Tabell 2 a forteller jo nettopp det jeg sier: I fjor ble årsverksinnsatsen i hjemmesykepleien i Oslo redusert fra 1311 årsverk, til 1130 årsverk.

Når jeg sender inn påpekning av dette på Fr.P-bloggen kommer Fr.P. tydeligvis i forlegenhet; de velger å sensurere mitt innlegg. Sannheten er ubehagelig.

Etiketter:


søndag, august 26

Norskproduserte våpen for amerikaneren i Irak og Afghanistan

Kongsberg Defence & Aerospace, som er et datterselskap i Kongsberg Gruppen ASA, har inngått en rammeavtale med US Army. Avtalen gjelder leveranser av fjernstyrte våpenstasjoner (RWS - Remote Weapon Stations) til CROWS-programmet (Common Remotely Operated Weapon Station). Rammen er på cirka 8 milliarder kroner og har en varighet på fem år, melder Kongsberg Gruppen i en børsmelding.

Disse fjernstyrte våpenstasjonene brukes fra amerikanernes side bl.a. i Irak og Afghanistan, og slik kan norske næringsinteresser fortsatt profitere på USA aggressive og imperialistiske kriger rundt om i verden. Dette er drapsvåpen.

Etiketter: ,


lørdag, august 18

Ordførerens hemmelige skattekonto i Sveits

Det bør være samsvær mellom liv og lære.
Ikke minst gjelder det oss som er folkevalgte.
Det bør være samsvar mellom det verdisyn jeg predikerer i offentlighet og hvordan selv lever i den praktiske hverdag. Dermed ikke sagt at enkeltmennesket ikke kan være utilstrekkelig og ufeilbarlig. Jeg må kunne stå for det jeg gjør, og kunne være rede til å svare når velgere og offentlighet spør.

Derfor var min første kommentar i media til ordfører Per Ditlev-Simonsens skattesak i går formiddag: Vær åpen og snakk sant.

Så hadde saken en utvikling ut over dagen, og ordføreren innrømmet både bankkontoen og skatteunndragelser. Og det er selvsagt særs alvorlig at Oslos fremste folkevalgte driver med fusk og fanteri.

Bør det få noen følger for hans stilling? I situasjonen blir dette hans eget valg, og et forhold han bør tenke nøye igjennom. Det ville stå respekt av Ditlev-Simonsen om han nå meddeler Oslo bystyre at han fratrer sin stilling. Det ville være en dokumentasjon på at han erkjenner alvoret i situasjonen, og tar konsekvensene av det.

Men på det formelle er det slik at det bare er folket, gjennom valg, som avsetter folkevalgte. Det kreves ingen vandelsattest for å bli folkevalgt. Noe vi for eksempel så ved Mogens Glistrup mangeårige deltakelse i det danske Folketinget.

Men ordføreren Per Ditlev-Simonsens sak undergraver tilliten til folkevalgte og svekker Oslo bystyres omdømme blant byens innbyggere. Det undergraver folkevalgtrollen.

Etiketter: ,


lørdag, august 4

Eksport av velferdsordninger..

Eksporten av norsk kontantstøtte og barnetrygd til Polen er doblet på ett år og utgjør tilsammen minst 130 millioner kroner. Forutsetningen er at arbeiderne betaler trygdeavgift til Norge. På grunn av EØS-avtalen, får konene til over 2.000 polske arbeidere i Norge 55.000 kroner i året i norsk støtte og trygd, selv om de aldri har satt beina på norsk jord.

Frp er sterkt imot at barnetrygd og kontantstøtte som arbeidsinnvandrere har rett til, eksporteres.

Men at Carl I Hagens venner i den norske kolonien på Costa del Sol nyter godt av norske velferds- og trygdeordninger er han ikke bekymret for.
Kan hende det er så enkelt at en konsekvens av EU og EØS nettopp er fri bevegelse både av arbeidskraft og velferdsordninger, det siste i den grad arbeidtakerne faktisk har betalt skatt og trygdeavgifter i Norge.

Etiketter: , ,


onsdag, august 1

"Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep"

Min mangeårige deltakelse i Oslo bystyre har gitt meg det inntrykk at Fremskrittspartiet vel omtrent ønsket å nedlegge Trafikketaten, og innføre "free seating" over hele byen. Å bøtelegge parkeringssyndere er en uting, så sant de de da ikke forhindrer utrykningskjøretøyer, kollektivtrafikk o.l., har vært budskapet.

Men så tar FR.P. selv politisk ansvar, og sitter med samferdselsesbyråden. Og bøtleggingen går unna som bare det, og er en god inntektskilde for kommunen.
Og ikke bare det; nå tar kommunen gladelig også en rettssak mot trafikantene (El-bilene) fordi bilen stikker noen centimeter utenfor det oppmerkede felt.

Og det hele styres av det populistiske Fremskrittspartiet, partiet som engang hadde slagordet "Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep".

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?