onsdag, mai 31

Toalett-mangel eller knebling?

Rusmisbrukere
Tiggere
Prostituerte

De er ubehagelig å ha i bybildet (mener noen), og H/Fr.P-byrådet vil jage de vekk. De bør gjemmes bort, så ikke turistene blir sjenert av å se denne delen av virkelighets-Oslo.

Og nå; også sultestreikende afghanere bør fjernes.
Begrunnelse: det er kun et toalett tilgjengelig i området, og dette er stengt om natta.

Se det; har byrådet oppdaget at toalett-tilbudet i Oslo sentrum kvelds og natterstid er elendig? Særlig fredag og lørdag kveld og natt er dette svært påtakelig - og med tusener i gatene. Mange gjør sitt fornødne på gatehjørner og husvegger. Til tider stinker det ganske mye piss.

Så er spørsmålet: vil byrådet be politiet stenge Oslo sentrum natterstid eller bedre toalettforholdene?

Ærlig talt, Erling Lae: si det som det er: du misliker at afghanere bruker sin rett til å ytre seg gjennom det sterke virkemiddelet sultestreik representerer.

Etiketter: , , , ,


mandag, mai 29

Politikere som lytter - for å skaffe argumenter for eget syn?

Bystyrets finanskomite har nå til behandling et forslag fra H/Fr.P-byrådet om en gigantisk sentralisering; all drift av sykehjem er foreslått flyttet til en sentral etat. Og i parentes; desentraliseringspartiet framfor noen - Venstre - vurderer å hoppe på, og sikre flertall for forslaget. Men det er nå et sidespor.

Finanskomiteen har nedsatt en felles arbeidsgruppe sammen med helse- og sosialkomiteen som skal forberede bystyrets behandling. Og i dag hadde vi en 6-timers frekvens med masse bydeler, etater, virksomheter og organisasjoner inne til høring. Og da undrer jeg meg ofte hvor sannhetssøkende folkevalgte i slike roller er. Søker en ærlig og redelig informasjon for å vurdere salken. Eller er dette egentlig bare en skuebrød, hvor en bare søker støtte og argumenter for eget syn.

Jeg observerte for eksempel Fr.P. s Henning Holstad som holdt en lang tirade mot Fagforbundets representant, som i denne saken var uenig i Byrådets og Fr.P-s forslag: Har ikke dere konsekvent i alle år gått i mot ethvert forslag til endringer og forbedringer - alltid støttet av Arbeiderpartiet? Går dere ikke konsekvent enhver omorganisering? Og slik fortsatt han i samme duren. Fagforbundet-epresentanten måtte da minne Fr.P-eren på at daværende Norsk Kommuneforbund f.eks. var en viktig drivkraft for bydelsreformen i sin tid.

Men like etter i møtet kom representantene for Norsk Sykepleierforbund, som så langt jeg huske i alle endrings og omorganiseringssaker de siste 20 år har inntatt det samme standpunkt som Fagforbundet/Norsk Kommuneforbund. Denne gangen var Henning Holstad helt taus. Årsak: for første gang skilte Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund lag; Sykepleierforbundet støttet H/Fr.P-byrådets initiativ for å sentralisere sykehjemsdriften.

Man kan gjøre seg sine tanker.

søndag, mai 21

Tigging

Ikke før har et samlet Storting avkriminalisert tigging gjennom opphevelse av løsgjengerloven, før Høyre/Fr.P-byrådet i Oslo sender ut på høring et forslag om gjennom nye politivedtekter for Oslo å slå fast at "på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen bedrive tigging (....) som forstyrrer den alminnelige ro, orden eller ferdsel". Rett nok er det ikke eksplisitt tiggingen som sådan som skal kriminaliseres, med tigging som er forstyrrende.

Og er det ikke nettopp det som er problemet? At mange oss føler det ubehagelig og forstyrrende å bli minnet på, gjennom å se tiggere, at det er relativt mange i vår by som er fattige og lever under uverdige forhold. Som Stortingets justiskomite så utmerket sa det: "Komiteen vil i likhet med departementet fremheve viktigheten av at tigging avkriminaliseres først og fremst av hensyn til at de som tigger ofte er i en vanskelig livssituasjon. Komiteen viser til at for å unngå at medmennesker skal tigge er det et viktig mål å redusere fattigdom. Videre vil komiteen vise til at det bør benyttes sosialpolitiske virkemidler, ikke kriminalpolitiske, for å gjøre noe med utfordringen knyttet til tigging."

Jeg synes det er utrolig at Erling Lae og hans byråd vil ta omkamp på Stortingets vedtak. Politivedtektene må gjerne ha formuleringer om at politiet kan gripe inn hvis noen "forstyrrer den alminnelige ro, orden eller ferdsel", men jeg skjønner ikke hvorfor tigging eksplisitt skal framheves i den sammenheng. Man hjelper da ikke fattige rusmisbrukere eller prostituerte gjennom å kjeppjage dem byen rundt.

fredag, mai 5

I disse tariff-tider

Jeg sitter som sentralstyremedlem i KS, valgt av landstinget i Stavanger i 2004. Gjennom dette har jeg et arbeidsgiveransvar knyttet til årets tariffoppgjør da det jo er KS som forhandler med de ansattes organisasjoner på vegne av kommunesektoren.

KS sitt sentralstyre ga administrasjonen sitt forhandlingsmandat i sitt møte 21. mars, og jeg står naturligvis solidarisk bak det vedtak som er fattet, som også gis mer detaljert bakgrunnstoff for i disse dokumenter. På enkelte punkter har forslag fra meg lagt mandatet nærmere god SV-politikk, som f.eks. "Herunder er det viktig at det positive arbeidet som pågår både innafor likelønnsarbeidet, og bestrebelsene på å redusere bruken av ufrivillig deltid, fortsetter og forsterkes." Lik lønn for likt arbeid og reduksjon i bruk av ufrivillig deltid er det særs viktig å ha fokus på.

Tariffkravene fra KS ville opplagt vært annerledes dersom SVs program skulle vært lagt til grunn.

Men som sentralstyremedlem i KS har jeg fått mitt oppdrag fra KS sine medlemmer, landets kommuner. Det er disse som gir premisser for de krav som skal fremmes ved tariff-forhandlingene, og ikke den utmerkede Soria Moria-erklæringen eller partidokumenter. Sentralstyret må derfor legge til grunn de klare synspunkter som er kommet fram gjennom vedtak på landstinget, i landsstyret og ikke minst: de fylkesvise strategikonferanser som i vinter er holdt i alle fylker, med bred deltakelse fra kommunene. Jeg vil naturligvis tolke ønsker og synspunkter med basis i mitt verdisyn, men en tillitsvalgt i en organisasjons høyeste organ kan naturligvis ikke foreslå at det helt entydige oppdrag medlemmene ga gjennom synspunktene på fylkesmøtene skal settes til side.

Et tips til lokale SV-folkevalgte er derfor: sjekk med ordføreren hvilke signaler og standpunkter han/hun framførte på vegne av kommunen ved det fylkesvise strategimøtet. Og; var dette standpunkt forankret i de lokale folkevalgte organer?

Det er naturligvis ikke likegyldig hvorvidt KS sitt sentralstyre består av medlemmer fra Fr.P. eller SV. I forkant av KS sitt landsting formulerte partiene Ap, SV, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti en felles politisk plattform som forpliktet de 5 partier. Og for mitt arbeid er dette førende for hvordan jeg opptrer i KS.

Men tariff-forhandlinger er også et spørsmål om aktører som har forskjellige roller.

I forhandlingsmøtet 26. april la KS bl.a. fram følgende tilbud vedrørende tariffavtalen, og 5. desember i fjor følgende tilbud vedrørende endring av hovedavtalen.

Under tariff-forhandlinger kan KS bare tale med en stemme. Skulle jeg være misfornøyd med initiativ, uttalelser eller opptreden fra KS sine forhandlere vil jeg ta opp dette internt, og det vil ikke komme et kritisk ord fra min munn i media. Og jeg får da leve med at f.eks. Utdanningsforbundet omtaler det som at jeg "støtter provokasjon".

Så vil jeg tro bl.a. Utdanningsforbundet, også natt til 24. mai og evt. utover er godt tjent med at SV-ere sitter sentralt i KS.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?