fredag, juni 15

Skatt på sykdom

Bekjempelse av fattigdom må stå helt sentralt for SV og den rødgrønne regjeringen.

Et særs viktig tiltak i denne sammenheng er reduksjon av egenbetalinger på helse- og omsorg.
En god begynnelse kunne f.eks. være;

- Skjermingsgrense for kommunale tjenester fra 2 til 3 G: kostnad 100 mill

- Gratis tannbehandling for sosialhjelpsmottakere: kostnad 100 mill

- Bortfall av egenbetalingsordninger ved poliklinikker innen psykisk helsevern og rusbehandling: kostnad 130 mill

Etiketter: , ,


tirsdag, juni 12

Nei til aktivitetsreduksjoner i eldreomsorgen

I morgen skal vi i bystyrets finanskomite blant annet behandle byrådets 1. tertialrapport, som viser tilstanden i denne byen pr. utgangen av april. Byrådet varsler der en årsprognose for merforbruk på bydelenes funksjonsområde 3 – pleie og omsorg – på 63,9 millioner. I den sammenheng opplyser byrådet:

”Flere bydeler har lagt opp til å inndekke omstillings- og effektiviseringskrav i 2007 gjennom å legge opp til aktivitetsreduksjoner og effektiviseringstiltak i pleie og omsorg. Årsprognosen viser at bydelene så langt ikke har lykkes med å gjennomføre planlagte innsparinger. (…) Antall beboere i institusjon er om lag uendret i forhold til årsskiftet.”

Det er all grunn til å være bekymret for at bydelenes budsjettrammer tvinger bydelenes pleie- og omsorgstjenester til ikke å gi tilstrekkelig helsehjelp, og at budsjettreduksjoner kan føre til at bydelene ikke oppfyller kommunehelsetjenestelovens forutsetninger om tilstrekkelig helsehjelp.

Jeg må si jeg er særs tvilende til en målsetting om at bydelene samlet seg innenfor pleie- og omsorgstjenesten skal ”legge opp til aktivitetsreduksjoner” – (slik byrådet beskriver) i den utstrekning dette ikke er en konsekvens av nedgang i eldrebefolkningen.

Oslo trenger å styrke pleie- og omsorgssektoren, ikke redusere. Nok en gang understreker dette behovet for et systemskifte i denne byen ved høstens kommunevalg.

Etiketter:


Bydelsbarnevernet: Mål om å hjelpe færre barn?

Byrådet har lagt fram en tertitalrapport for bystyret, statusrapport for økonomi og tjenesteproduksjon pr. utgangen av april.

Der er det grunn til å merke seg byrådets opplysninger om årsprognose for merforbruk på bydelenes funksjonsområde 2b – oppvekst – på 45 millioner, som i hovedsak gjelder barnevernet. Samtidig opplyser byrådet:

”Dersom aktivitetsutviklingen resten av året blir som i foregående tertial er det en risiko for at merforbruket i barnevernet kan bli vesentlig større enn bydelenes årsprognoser viser. Bydelene har i 2007 budsjettert med en stor nedgang i utgiftene i forhold til forbruket i 2006. Samlet sett kan det se ut som om bydelene har vært for optimistiske både når det gjelder å redusere antall brukere og å estimere enhetskostnader pr. barn i barnevernet”.

Det er god grunn til i denne sammenheng å være bekymret for at bydelenes budsjettrammer tvinger bydelsbarnevernet til ikke først og fremst å vektlegge hva som er til barnets beste, og at budsjettreduksjoner kan føre til at bydelene ikke oppfyller barnevernslovens forutsetninger om tilstrekkelig hjelp.

Årsprognosen på andel avsluttede undersøkelser innen 3 måneder, slik loven stiller krav om, avviker med hele 6 % i forhold til vedtatte måltall. Og bekymret sier byrådet at bydelene ikke oppnår en målsetting om at bydelsbarnevernet skal ”redusere antall brukere”.

Jeg kan ikke skjønne at noen tør å sette som mål at bydelsbarnevernet i Oslo skal "redusere antall brukere", eller sagt på annen måte: at færre barn som blir utsatt for mishandling og omsorgssvikt skal få hjelp.

Etiketter:


mandag, juni 11

Eldreomsorg i Oslo

Kvaliteten på Oslos eldreomsorg er til diskusjon i disse dager.

Fysioterapeut Brit Gøril Hansen kommer i den sammenheng med følgende innspill overfor meg:

"Klart pleie og omsorgstilbudet blir dårlig når Oslo har lagt ned nesten all rehabilitering for eldre. Hvordan kan eldre bo hjemme når det nesten ikke er fysioterapeuter som går hjem til de lenger og trener balansetrening etter fall, opptrening etter skade eller gir massasje og dermed nedsetter smerter.

Har jobbet i Frogner bydel siden 1986. Vi gjorde 6000 besøk i året hvor fokus var at eldre skulle kunne bo i eget hjem så lenge de ønsket det og så lenge det var etisk forsvarlig. Første besøk hos den eldre øvet vi opp og ned stol, ut og inn seng, sikkerhet i forhold til å komme seg på toalettet og ut på kjøkkenet. Vi gikk hjem til den eldre og øvet på dette til de taklet det.

Deretter ble trappene neste barriære som skulle mestres- så gaten og butikkene. Noen ganger tok vi offentlige transportmidler for at de skulle øve seg på denne situasjonen. Vi fulgte de til skotøysbutikken. Eldre er ikke flinke til å kjøpe seg nye sko da de ofte synes at de har nok sko fra før. Ofte er de skoene de har både upraktiske, slitt i sålen og glatte. En stor fare for den eldre som i forveien har reduset balanse.

Prøvet å advare deg mot denne utviklingen i slutten av kalenderåret-04, men du skjønte ikke min henvendelse. Tror ikke at du forstår at noen må inn i bildet hos den eldre å øve med den eldre før de blir så dårlig at de gjør seg avhengig av hjemmesykepleie. Da kan hjemmesykepleien kun ha tid hos de dårligste eldre og gi et kvalitetstilbud.

Hvis du blir dårlig, isolert og høy alder har resultert i dårlig nettverk. Du har fått dårligere hukommelse og har mistet troen på deg selv. Bor i 5 etg. uten heis og ingen fanger opp hvordan du har det kan du bli ganske dårlig før du får ett tilbud. Dette er en helt relevant situasjon for eldre i bydel Frogner. De har elendig nettverk da barna ofte er karrieresterke og dermed meget opptatte. Dette er en konsekvens av samfunnets opp og fram politikk!!"

Etiketter:


søndag, juni 10

Afghanistan: Politiske vilkår for bistand

NATO og USA fortsetter å blande sammen humanitær bistand og krav om overgivelse; hvor det stiller som forutsetning for humanitær hjelp at lokalbefolkningen innordner seg USA og president Hamid Karzai.

Her en aktuell nyhetsmelding fra Reuter.

Etiketter: , ,


torsdag, juni 7

Afghanistan: Uklokt

En norsk offiser jobbet i mai i år som rådgiver for den afghanske hæren i Sør-Afghanistan. Forsvarsministeren ante ingenting, melder NRK og Dagbladet.

Dette er særs uklokt.

Rett nok er dette en norsk offiser tilknyttet NATOs opplæringsenhet, med ansvar for opplæring av en av avdeling i ANA i nord. To ganger har denne norske offiseren fulgt avdelingen på treningsoppdrag i sør.

Norges beslutning om ikke å delta i de offensive kamphandlingene i Sør-Afghanistan kan jo ikke bare gjelde norske soldater. Norges reservasjon vil ikke ha noen mening dersom beslutningen omgås ved at en rett nok sender afghanske styrker inn i sør-områdene, men hvor det er norske offiserer som planlegger operasjonene og gir råd.

Norge skal, og kan ikke, være en aktiv deltaker i den grisete og offensive krigsoperasjonen som skjer i Sør-Afghanistan.

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?