mandag, desember 31

Narvesenkioskene i Studenterlunden måtte gi tapt

Du har kanskje ikke lagt merke til det - og det er kanskje heller ikke den store nyheten - men Narvesen har måtte gi opp å drive de to kioskene de drev i Studenterlunden, tvers overfor Nationaltheateret.

Det er to grunner til det:

- Kioskenes arkitektur bidro til at kundene ikke oppsøkte dem. Narvesen forsøkte å få aksept på å få endre noe på eksteriøret, ved bl.a. å fjerne gitteret på den ene siden.

Men arkitekten satt seg på bakbeina, og sa tvert nei.

- Samtidig er det slik at den kommersielle delen også krever sitt. Omsetningen er relativt beskjeden gjennom uka, men fredags- og lørdagskveld er betydelige topper når det gjelder omsetning av ferdigmat som varme pølser og sånt, og det er den helgeomsetningen som ga mulighet for drift hele uka.

Men Oslo kommune gjorde sitt til å undergrave denne delen av omsetningen. Hver helg dukket det opp mobile kebab-utsalg - med tillatelse fra kommunen - plassert rett utenfor Narvesenkioskene. Og de forsynte seg grovt av kundemassen.

Narvesen måtte gi opp.

Sånn er den markedsorienterte byutvikling Høyre/Fr.P-styrte kommunen. Stygge, mobile, Kebabsjapper gis mulighet for å skumme fløten av markedet og omsetningen, så får de mer arkitektoniske viktige utformingene av Oslos mest sentrale strøk seile sin egen sjø. Kommers-en bestemmer.

Etiketter:


søndag, desember 30

Fredsskatt - selvsagt

I dag betaler vi alle militærskatt ved at en viss prosent av inntektsskatten går til militære formål. Ved en fredsskattordning vil fredsvenner få rett til å overføre "militærskatten" til et fredsfond for fredsskapende tiltak og konflikthåndtering.

Retten til fritak fra militærtjeneste er anerkjent i alle vestlige land. I dag er det ikke lenger soldatene som er det viktigste instrumentet i krigføring: Det er pengene som trengs til kostbare høyteknologiske våpen og vervede mannskaper. Det er mer bruk for våre skattepenger enn for soldater.

Tiden er derfor moden for en utvidelse av militærnekterloven som gir rett til å betale fredsskatt istedenfor krigsskatt. Økonomisk militærnekting kan det kalles. Aksjoner med sikte på en slik reform har foregått i Norge siden midten av 80-årene.

Tilsvarende kampanjer er i gang i de fleste vestlige land, men det har ennå ikke vært gjennomslag for en lovendring noe sted. Den internasjonale organisasjonen Conscience and Peace Tax International (CPTI), som er partipolitisk og religiøst uavhengig, har rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) og fast representasjon i FNs menneskettighetskommisjon i New York og Genève. Den har arrangert internasjonale konferanser om temaet annethvert år siden 1986. (Se også http://www.cpti.ws/.)

Her i landet ble et forslag om å utrede saken fremmet i år 2000 av Hallgeir Langeland (SV) og behandlet i Stortingets finanskomité, men avvist. For å få støtte for å få reist saken der igjen har det i de siste årene vært drevet lokale underskriftskampanjer overfor flere
kommune- og fylkesstyrer etter "innbyggerinitiativ"-ordningen (kommuneloven, 2003). Dette har ført til at Vestfold fylkesutvalg (des. 2007) sender en anbefaling til Stortinget om å utrede saken. En lignende anbefaling sendte Re kommune i Vestfold allerede i 2002. I Tønsberg (2006) falt et tilsvarende forslag med én stemme. I Oslo er det samlet inn de påkrevde 300 underskriftene, men de er ikke levert til bystyret ennå.

Våren 2005 har SV og Sp gitt skriftlige tilsagn - i brev fra Kristin Halvorsen (SV) "vi vil absolutt vurdere dette positivt" og fra Marit Arnstad (Sp), som skrev at partiet "er åpen for å vurdere en slik utredning".

I Norge er det inntil nylig vesentlig Kvekernes fredsfondutvalg, basert i Tønsberg, som har arbeidet med saken. I over 20 år har de bl.a. skrevet i både lokale og landsdekkende avisene, vært intervjuet i radio og hatt møter med politikere - også sentralt i Oslo.

Men for å få kampanjen på en bredere basis har 7 organisasjoner i 2007 gått sammen om å danne Fredsskattalliansen. Foruten Kvekerne i Oslo og NFL består den av Bestemødre for fred, FMK, IFOR Norge, IKFF og Seniorgruppa for Palestina.

Kjente nordmenn som støtter fredsskattsaken:

Karsten Alnæs
Kjersti Bjørgo
Helen Bjørnøy
Jan Borgen
Nils Butenschøn
Peter Butenschøn
Eva Bødtker-Næss
Odd Børretzen
Nils Christie
Erik Dammann
Inge Eidsvåg
Trine Eklund
Thomas Hylland Eriksen
Ståle Eskeland
Levi Fragell
Berge Furre
Lars Gule
Jostein Gaarder
Arne Haugestad
Fredrik S. Heffermehl
Anders Heger
Ottar Hellevik
Helge Hognestad
Knut Holtedahl
Jacob Jervell
Mosse Jørgensen
Rosemarie Köhn
IdaLou Larsen
Lars Andreas Larsen
Oddbjørn Leirvik
Eva Lian
Ole Danbolt Mjøs
Kari Anne Moe
Halvor Moxnes
Mette Newth
Eva Nordland
Arne Næss
Heming Olaussen
Gerd Grønvold Saue
Margaret Skjelbred
Svein Tindberg
Stig Utnem
Thomas Chr. Wyller
Stein Ørnhøi
Kirsti Aasen

Jeg synes dette er et klokt initiativ, som jeg - selvsagt - støtter.

Etiketter: ,


lørdag, desember 29

Miljøkriminalitet får klapp på skuldra av Oslo kommune

Det statlige aksjeselskapet Secora er engasjert av Oslo Havnevesen for å rydde opp i giftig slam i fjorden. Kanskje har firmaet også gjort det. Men samtidig har firmaet en rekke ganger dumpet så vel slam som forurenset stein og jordmasse direkte i fjorden, kan nå Veritas dokumentere i den endelige granskningsrapporten.

Men det viser seg at i den Fr.P-styrte kommunen skal miljøkriminalitet lønne seg. Allerede dengang saken første gang havnet i media sa Fr.P.byråd Peter N. Myhre:

"Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Peter N. Myhre (Frp), avviser kategorisk at Secora kan miste rensejobben i Oslo Havn.

- I den grad de har sluppet kloakk ulovlig rett i fjorden, bør de slutte med det. Jeg tror ikke det vil få konsekvenser for selskapet, sier han.

- Daglig leder i Secora innrømmer at de har dumpet kloakk ulovlig?

- Det er Secoras problem, ikke mitt.

- Reagerer du ikke på at de som skal rense fjorden, selv dumper egen septikk ulovlig i fjorden de renser?

- Det bør de ikke gjøre.

- Vil du vurdere om andre må overta rensejobben?

- Nei. Secora må rydde opp i dette her, men det får selvfølgelig ingen konsekvenser for deres oppdrag med å gjennomføre den historiske miljøaksjonen for å rydde opp i de gamle miljøsyndene i Oslo Havn. Oslo Taxi mister ikke drosjekontrakten sin, bare fordi en drosjesjåfør kjører for fort på motorveien, sier Myhre."

Og nå som den offisielle granskningsrapporten foreligger fra Veritas ser vi at byråd Peter N. Myhre premierer miljøkriminalitet: dokumentasjonen får ingen konsekvenser for Secoras. Miljøsvina kan fortsette, som om intet har skjedd.

Etiketter: ,


torsdag, desember 27

Inkludering: Stormberg-gründer versus byrådsleder Erling Lae

Turtøyprodusenten Stormberg i Kristiansand har som mål at hver fjerde ansatte skal være en person som har hatt vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet (f.eks. pga rusmisbruk, fengselsopphold, funksjonshemming eller psykiske lidelser) . 5 prosent av omsetningen går til å hjelpe barn som har det vanskelig, og hvert år arrangerer de ansatte tur for byens krisesenter.

Stormberg ble etablert i 1998, og omsatte første året for knappe fire millioner kroner. I 2004 viste omsetningen 50 millioner kroner. Staben har vokst fra 4 til 19 ansatte, og bare tre medarbeidere har sluttet i løpet av de sju årene selskapet har eksistert. Alle ansatte, inkludert eier og daglig leder Steinar J. Olsen, går på resultatlønn. Det er lønnsomt å ta samfunnsansvar, og satse på sine medarbeidere.

Den tidligere Høyre-politiker og bystyremedlem i Kristiansand, Steinar J. Olsen, er en imponerende bedriftsleder, - med et tydelig samfunnsansvar. De har innført panteordning for brukte klær for å motvirke bruk-og-kast-mentaliteten. Som første produsent i Norge offentliggjorde Stormberg også navnet på fabrikkene som produserer klær for dem. Dermed kan folk forsikre seg om at de ikke kjøper varer som er laget ved fabrikker der mennesker blir utnyttet. Ikke overraskende er han derfor også styremedlem i Initiativ for Etisk handel.

Måtte Høyrepolitikere i byrådet og Oslo bystyre lære av ham. Oslo kommune er de facto som arbeidsplass mer utstøtende enn inkluderende. Byrådet i Oslo ønsker f.eks. ikke at Oslo kommune skal ha noen mål for at en bestemt andel nyansatte som bør rekrutteres fra f.eks. funksjonshemmede eller minoriteter. Og så blir da også resultatet deretter.

Etiketter: , ,


mandag, desember 24

Aker-Kværner og Guantanamo

"Riksadvokaten har bestemt at saken mot Aker Kværner for selskapets operasjoner på Guantanamo skal henlegges. Kildegrunnlaget for den avgjørelsen er ikke det beste", skriver Erling Borgen i Dagbladet i dag.

Jeg deler Erlings bekymring. Rikadvokatens beslutning, i all hovedsak formulert som en støtte til statsadvokat Pål K. Lønseth ved Det nasjonale statsadvokatembete, viser at norsk påtalemyndighet foreløpig ikke har tilstrekkelig vilje og evne til å reagere overfor internasjonale menneskerettighetsbrudd utført av norsk næringsliv.

Statadvokaten er tydelig på at Guantanamo-basen representererer et alvorlig brudd på internasjonal folkerett bl.a. når det gjelder torturbestemmelser ( se side 2 og 3):

"Etter mitt syn er det ikke tvilsomt at USA ved opprettelsen og driften av Guantanamo-systemet har gjort seg skyldig i brudd på sine folkerettslige forpliktelser. Særlig gjelder dette FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) og til dels torturkonvensjonen. USA har ratifisert begge og heller ikke derogert fra dem (de sentrale forpliktelsene kan det heller ikke derogeres fra). USAs synspunkt om at landets forpliktelser ikke gjelder utenfor dets territorium er ikke rettslig holdbart, jfr, blant annet International Court of Justice (ICJ) rådgivende uttalelse i ”Legal consequences of the Construction of a Wall in the Occupeid Palestinian Territories”3, hvor det ble lagt til grunn at Israels forpliktelser ikke opphørte ved myndighetsutøvelse utenfor dets territorium."

Men Riksadvokaten lar altså Røkke slippe unna sitt medansvar for alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Etiketter: ,


lørdag, desember 22

Vigrid-dommen

Ytringsfriheten skal vi sette særs høyt, og jeg hører til de som alltid har ment - og mener - at politiske standpunkter og ytringer i det offentlige rom best kan bekjempes med motytringer. Ord mot ord. Formelt kan partier forbys og ytringer straffes, men holdningene er allikevel der, i folkedypet. Og jeg tror at det er viktig og klokt å få de inhumane holdninger fram i dagslyset, slik at de uholdbare standpunktene kan bli avkledd - gjennom en saklig debatt. Rasisme kan bare motvirkes gjennom en våken og bevisst opinion. Når trollet kommer fram i lyset, sprekker det.

Men har ytringsfriheten en grense? Ja, den har nok det, der ytringenes mål er å tråkke på og fornedre enkeltmennesker eller grupper.

Når Vigrid-leder Tore Tvedt uttaler til VG:

"Vi (Vigrid, min anmerkning) ønsker å ta makten i samfunnet, renske ut jødene og sende innvandrerne ut av landet. Jødene er hovedfienden, de har drept vårt folk, de er ondskapsfulle mordere. De er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut", har han klart overtrått en akseptabel grense.

Jeg tror derfor Høyestretts dom er klok.

Men Kari Gåsvatn's kommentarartikkel i Nationen er kloke ord, og dekker på mange måter det jeg tenker.

Etiketter:


Ferrarien og økonomisk kriminalitet

Camilla Eek Clausons stiftelser på Jomfruøyene har cachet inn en halv milliard kroner etter selskapet av det norske teleselskapet Ventelo.

Uten at hun kobler det til den aktuelle salget av Ventelo minner Eva Joly oss i Dagbladet i dag på at innsyn i skatteparadisene er nøkkelen i kampen mot økonomisk kriminalitet. Vi må følge pengestrømmene, sier hun. Eiere registrert i skatteparadisene Caymanaøyene, Marshalløyene og de britiske Jomfruøyene har investert direkte i Norge for fem milliarder, og i tillegg kommer eierskap fra disse skatteparadisene som er registert via fond eller selskaper i andre land. Slått sammen blir de direkte investeringene fra disse 3 landene den tiende største utenlandske investoren i Norge.

- Penger som er hvitvasket har en tendens til å komme tilbake til Norge via utenlandsk eierskap i norkse firmaer, sier Joly til Dagbladet, og forteller:

- Når en unggutt fra Tveita uten inntekt kjører Ferrari, så er Ferrarien mistenkelig, og bilen kan beslagslegges hvis han ikke kan gjøre rede for hvordan han har skaffet pengene. Men når nordmenn påstår de har tjent 400 millioner på salg av hester og kunst, burde vi være like mistenksomme mot dette.

Etiketter:


tirsdag, desember 18

Barnehagekøer: Salgsbyrådet

Det er en kjennsgjerning at det særlig er de Høyrestyrte storkommunene Oslo og Bergen som er sinker i barnehageutbygging. Fire av fem barn i barnehagekø bor i Høyre-styrte kommuner, understreker kunnskapsminister Solhjell.

Høyrepolitikerne føler seg beklemt over situasjonen, og jeg ser at bl.a. Høyres byrådsleder Erling Lae på Høyres nettsider tar meg til inntekt for at den Høyrestyrte Oslo gjør en utmerket jobb. Han siterer meg som følger:

"- Jeg synes dette uttrykkes veldig presist av SVs bystyremedlem IvarJohansen i VG 21. mars 2007 når han gir honnør til byrådets innsats: "Ingen kan si at byrådet i denne byen ikke satser på barnehager. Mangelen på full dekning er mer et spørsmål om hva som er praktisk mulig å få til på så kort tid", sier Oslos byrådsleder Erling Lae. "

Jeg har i mange sammenheng presisert dette sitatet. Sist var det da tidligere Høyre-byråd Grete Horntvedt i lokallavisa Akers Avis brukte sitatet. Da skrev jeg følgende, under overskriften: "Barnehagekøer: Salgssjef Horntvedts ansvar".

"Sannhetsvitne? Høyres Grete Horntvedt bruker i Akers Avis 3. august meg som sannhetsvitne for at byrådet fortjener skryt for sin barnehagesatsing.

Fra min side vil dette bli et svært forbeholdent skryt. Her og nå står nok byråd Torger Ødegaard og hans folk opplagt på for å etablere flest mulig barnehager. Men når det nå i Oslo står tusener barn i barnehagekø, er vi fra SVs side god grunn til å være særdeles utålmodig på barn og foreldres vegne.


År etter år ble SV-forslag i bystyret om økte investeringer til barnehageutbygging nedstemt av bystyrets borgerlige flertall. Hadde vi kommet i gang mye før, ville mange tusen flere foreldre i dag hatt barnehageplass fremfor å stå i kø.

Det viktigste hinder for nå raskt å få bygd ut tilstrekkelig med barnehager, er mangel på bygninger og tomter. Det er byrådet og det borgerlige bystyreflertallet som selv har skapt dette problemet ved over år altfor ukritisk å ha solgt unna kommunale eiendommer og tomter. Tidligere byråd Grete Horntvedt har der selv – som salgssjef – et særlig tungt ansvar."

Etiketter:


søndag, desember 16

Ombudsmannen for Forsvaret

"Forsvarstoppenes forklaringer om smøreturer virker samkjørte, mener Dalseide 2-gruppen. Granskerne mener de har forsøkt å tåkelegge faktum. " Dagsavisen 15. des. 2007

"Forsvarsledelsen protesterte da golfkoordinatoren Kjell Arne Bratli ble utnevnt til kommandør i Sjøforsvaret i 2001-2002." VG 13. des. 2007

"Kjell Arne Bratli fra Horten er trukket inn i korrupsjonsetterforskningen som Økokrim har startet mot blant andre flere forsvarstopper." NRK 12. des. 2007

Ikke uventet har mange mediefolk spurt meg om kommentarer til de siste dagers mediaoppslag. Kjell Arne Bratli er Ombudsmann for Forsvaret, og jeg selv er medlem av Ombudsmannsnemnda - utnevnt fra Stortingets side som SV-er. Og jeg har ganske enkelt sagt; jeg har ikke lest Dalseide 2-utvalgets utredning, og kan derfor ikke uttale meg om saken.

Bjørn Jacobsen, SVs medlem av Stortingets forsvarskomite, uttalte i Dagbladet i går at Kjell Arne Bratli bør gå av som Ombudsmann som følge av hans tilknytning til korrupsjonsskandalene. Bjørn har ikke snakket med meg før den uttalelsen. Min generelle rettsikkerhetsholdning er at det å ha vitnestatus i en sak (i flg avisene er dette hans status p.t.) tilsier at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Men som virkelig bekymrer meg er Ombudsmannsordningens uavhengighet. Det er ikke helt greit ene dagen framstå i media med at en rekke forsvarstopper er Ombudsmannens nærmeste venner (og bl.a. reiser på golfferie sammen med), for så senere å behandle klagesaker på avgjørelser de samme forsvarstopper har ansvaret for, eller initiere befaringer og tilsynsbesøk på de to institusjoner/anlegg de samme forsvarstopper har daglig ansvar for.

Det perspektivet er det særs viktig at en ser nærmere på av hensyn til Ombudsmannsordningens troverdighet som en uavhengig tilsyns- og klageinstans.

Etiketter:


onsdag, desember 12

Borgerlig eldreomsorgsmonopol

Det ser ut som om det borgerlige bystyreflertallet gjør alt de kan for å reversere det lokale selvstyre i Oslo. Mens bydelsutvalgene for første gang nå er direkte valgt av bydelens innbyggere, legger byrådet – og bystyreflertallet - opp til en prosess i motsatt retning. Nemlig å sentralisere stadig flere av bydelens oppgaver. Som sykehjemsetat, IKT, og Oslo kommune 02180. Det skulle bli både billigere og mer effektivt, men brukerne bestrider at kvaliteten er blitt bedre, og kostnadene gallopperer.

Bydelene opplever at de fratas både politisk og økonomisk handlingsrom. I bydelens uttalelser til 2008-budsjettet er følgende en gjenganger;

- Handlingsrom for effektivisering er redusert, mye av rammene er bundet til fastsatte priser
- En stor del av budsjettet er bundet til utgifter bydelen ikke har innflytelse på
Som noen uttaler; ”vi har ansvar uten myndighet, det blir som å kjøre bil uten ratt”.

Vi har et byråd som i festtaler snakker om viktigheten av konkurranse og marked, men realiteten er jo at byrådet opptrer verre enn kapitalismens verste monopolister:

Først fratar man bydelene ansvar for sykehjemsdriften, og oppretter monopolet Sykehjemsetaten. Dernest øker man betydelig den prisen bydelene må betale pr. sykehjemsplass, og de fleste bydeler sier; dette kunne vi gjort kvalitetsmessig bedre og billigere selv. Men det får de ikke lov til.

Rundt dagsentere for eldre har bydelene vært svært tydelige; dette gjør vi selv kvalitetsmessig både bedre og billigere, - og dokumenterer dette ved selv å drifte helt utmerkede dagsentere. Da slår bystyreflertallet til; slikt mangfold skal vi ikke ha noe. I dag fattet bystyrets borgerlige flertall vedtak om at også her skal det være monopol: bydelene nektes å avvikle kjøp av dagsenterplasser hos Sykehjemsetaten for å drive dette i egen regi, også der bydelen kan gjøre dette bedre og billigere selv.

Mens byrådet praktiserer monopolet, vil det sikkert fortsatt – i festtaler – snakke om valgfrihet, mangfold og konkurranse.

Etiketter: ,


søndag, desember 9

Kommunale innkjøp og negldesign

Av og til undres jeg litt om hvilke tilfeldige som ligger bak forslag og vedtak i folkevalgte organer, og hvor gode muligheter lobbyister eller næringsinteresser egentlig har for å vinne fram.

La meg ta et aktuelt, og i og for seg uskyldig, eksempel fra Oslo bystyres behandling av kommunens budsjett for 2008.

I finanskomiteens avsluttende budsjettmøte dukket det opp følgende forslag fra partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti:

"Byrådet går i dialog med PRO-senteret om utredning av et prosjekt for prostituerte som vil skape seg et nytt livsgrunnlag, og som trenger økonomisk og annen støtte til dette ut over hva statlige støtteordninger kan dekke. Det vurderes å trekke inn Tone-Lise-akademiet og andre interesserte støttespillere i prosjektet."

Et utmerket forslag, naturligvis. Men hvorfor dukker det private firmaet Tone Lise-akademiet opp i en slik sammenheng, i rekken av mulige private firmaer?

I løpet et år er nærmere 100 kvinner gjennom arbeidstrening, kvalifisering og mulig arbeidsplassering via Prosenteret. Prosenteret kjøper tjenester om kvalifisering fra ulike firmaer alt etter hva kvinnene ønsker og kan ha bruk for i planlegging av framtida. Slike ulike firmaer kan være service- og renholdskurs, skrive og lesekurs, datakurs, osv. Negledesign er bare en del av de tjenestene/kvalifiseringskursene Prosenteret tilbyr.

Men hvorfor skal Oslo bystyre gi en særlig preferanse til et av de mange potensielle private firmaer som er aktuelle i en slik slik sammenheng? Det finnes jo mange andre negldesign-firmaer. Muligheten kan være mange, som f.eks.: Har firmaet drevet en særlig lobbyvirksomhet overfor en eller annen borgerlig bystyrepolitiker? Eller kan det være at en Venstre- eller Kr.F-politiker er fast kunde der, og gjerne vil gjøre firmaet en vennetjeneste? Jeg har ikke grunnlag for å insinuere noe som helst, og bare fabulerer helt fritt.

Uansett; Oslo kommune som skal holde en høy etisk standard i sin innkjøpspolitikk. Innkjøp skal følge kommunens innkjøpsregelement og firmavalg skje ut fra en vurdering av behov, kvalitet og pris - ikke kjappe innfall fra bystyrets medlemmer. Selv om det i denne sammenheng bare dreier seg om en uskyldig anbefaling Prosenteret står fritt til om de vil følge. Men en anbefaling fra Oslo kommunes øverste politiske ledelse, bystyret, skal vel også veie tungt når kommunens tjenestesteder skal foreta sine innkjøp.

Etiketter: ,


onsdag, desember 5

Rusmisbrukere og Høyre-kommunen: Vi har ikke nok penger til å hjelpe dere

I disse dager er det mye medieomtale om anbud- og konkurranseutsetting innenfor barnevern- og rusomsorgen. Jeg mener det er særs uheldig at vi ikke kan få snudd den kremmertnkning som fortsatt preger statsforvaltningen.

For noen uker siden lå det en melding på Oslo kommunes rusmiddeletat sine nettsider, hvor det bl.a. het:

"Rusmiddeletaten har i løpet av sommeren inngått avtale om kjøp av ekstra plasser til rusmisbrukere med betydelige adferdsproblemer. Kontraktene gjelder i to år frem til 30.6.2009, og er fordelt til Tunvoll bo- og servisesenter AS i Solbergelva utenfor Drammen og Østsiden bo- og behandlingssenter i Hurdal. Det dreier seg totalt om 7 plasser fordelt på de to institusjonene. - Vi er klar over at behovet er langt større, men dette var så langt pengene strakk til denne gangen, sier avdelingsdirektør for Anskaffelser i konkurranse, Krister Persson. "

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?