tirsdag, november 22

Om å intensivere. Eller: g.p.p.

I byrådets budsjettforslag for 2006 heter det: "Arbeidet med rekruttering og oppfølging av fosterhjem må intensiveres". Og da skulle en jo tro at når noe skal intensiveres betyr det enten styrking av bemanning eller budsjett på saksfeltet. Men dengang ei.

Se i dette dokumentet fra Fr.P.-byråd Margaret Eckbo. Hun skriver altså: "Oppgavene med rekuttering og opplæring av fosterforeldre ligger til Barne- og familieetaten. Det er ikke foretatt endringer i ansvar eller oppgaver knyttet til dette arbeidet, og derfor er det heller ikke tilført ekstra ressurser. Når byrådet i budsjettet vektlegger dette området, er det et signal til ansvarlig virksomhet om å sørge for nødvendige forbedringer slik at det er forsvarlig kvalitet i fosterhjemstilbudene."

g.p.p. kalles sånt

lørdag, november 12

Sikkerhetsklarering: Vi vet noe om deg, men vil ikke si hva

Svært mange nordmenn blir årlig gjenstand for sikkerhetsklarering. Dette gjelder ikke bare soldater og ansatte i Forsvaret, men også mange i den offentlige forvaltning som behandler saker av betydning for rikets sikkerhet og f.eks. private bedrifter som har leveranser til Forsvaret. Den som blir nektet sikkerhetshetsklarering har krav på å få en begrunnelse. I disse dager har Forsvarsdepartementet ute på høring endringer i forskrift om personellsikkerhet. Det er forslag til flere endringer. Bl.a. er forskriftens § 4-5 første ledd foreslått endret til: "I begrunnelsen skal opplysninger fra etterretningskilder eller Politiets sikkerhetstjeneste ikke inngå uten at klareringsmyndigheten har innhentet skriftlig tillatelse fra kilden".

Da vi hadde forskriftsendringene til behandling i Ombudsmannsnemnda for Forsvaret hadde jeg flere kritiske innvendinger til høringsdokument, og som en enstemmig nemnd sluttet seg til.

Om overnevnte uttalte nemnda i sin uttalelse til Forsvarsdepartementet:

"Nemnda understreker betydningen av at en ikke kommer opp i ”Catch 22-lignende situasjoner”, og hvor den enkeltes rettssikkerhet blir truet ved at informasjoner og vurderinger som har hatt avgjørende betydning for avgjørelsen ikke blir gjort kjent for den saken angår.

I den utstrekning opplysninger fra etterretningskilder eller Politiets sikkerhetstjeneste har hatt betydning for avgjørelsen, må dette framgå av begrunnelsen, men i tilstrekkelig anonymisert form."

Det vil være helt uakseptert for den enkeltes rettsikkerhet at myndighetene kan si: "vi vet noe svært alvorlig - og negativt om deg - som gjør at du ikke kan få sikkerhetsklarering, men vi kan ikke si hva". Den enkeltes mulighet til å kontrollere om opplysningene er korrekte er svært viktig for å forhindre urettmessig overgrep som nektet sikkerhetsklarering kan innebære.

søndag, november 6

Norske jagerfly til Afghanistan

Fredag for en uke siden vedtok regjeringen enstemmig å sende tre F-16-fly til Isaf-styrken i Afghanistan, skriver avisa Klassekampen. Flyene kan i spesielle situasjoner også tilkalles av Operation Enduring Freedom. Dette er uklokt av en regjering som skal ha et høyt perspektiv på freds- og konfliktløsning.

Det nytter naturligvis ikke å si som SVs Bjørn Jakobsen: "Norske ISAF-soldater har hittil prøvd å skape sikkerhet i Kabul og i et område i Nord. Nå skal ISAF i enda større grad ut av Kabul. For å kunne gjøre dette er det nødvendig med flystøtte som trygging i spesielle situasjoner. F-16 skal ikke drive terroristjakt, men sikre områder." I en krigssituasjon har de forskjellige krigsaktører en arbeidsdeling seg i mellom, og som alle er en viktig forutsetning for de totale operasjonene. Sykepleiere i USAs krigsstyrker kan ikke si at de bare drev humanitært arbeid eller kokkene si at de bare lagde mat. "Å skape sikkerhet i Kabul" er en viktig forutsetning for at de offensive amerikanske styrkene skal kunne operere, og det frigjør ressurser at Norge gjør jobben for dem.

ISAF, jagerfly og Operation Enduring Freedom henger naturligvis tett sammen. Hvilket medansvar har f.eks. norske styrker når de overleverer krigsfanger til amerikanerne og som blir plassert i fangeleirer som Guantanamo på Cuba?

Gradvis overlater nå USA til NATO å gjøre jobben for dem i Afghanistan, og i den sammenheng er det svært takknemlig for amerikanerne at Norge sender jagerfly og spesialstyrker.

Jeg kommer til å sloss mot at Norge skal støtte opp under, og delta, i offensive og fiendtlige krigshandlinger i andre land, enten dette skjer med beslutning fra en Høyreregjering eller en regjering med SV som deltakere.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?