onsdag, oktober 17

Hjemmetjenestene og politiske stunt

Jeg får mange kloke innspill fra mange dyktige fagfolk i Oslo kommune.

Bystyret vedtok i desember i fjor følgende:

"Personer som har eller får vedtak om praktisk hjelp i hjemmet skal tilbys minimum 4 timer pr. måned. Fordelingen av timene, herunder avtale om antall besøk, skal skje i nært samarbeid med den enkelte tjenestemottaker. Byrådet gis fullmakt til å utarbeide en forskrift om dette."

Dette har foranlediget følgende mail fra en tillitsvalgt for de ansatte i en av Oslos bydeler:

"Siden du er bystyremedlem så lurer jeg på om du vet om det er noen planer om at de nye retningslinjene i forhold til praktisk bistand skal evalueres? Nå er det jo slik at personer som man vurderer at er i behov av praktisk bistand på et eller annet vis automatisk har rett på å få innvilget minst 4 timer hver måned.

På vår søknadskontor ser vi det som en noe komplisert sak. De fleste av oss har i flere år jobbet i forhold til tjenester til eldre og har vel i like lang tid ønsket en form for retningslinjer i forhold til innvilgelse av praktisk bistand. Det flere av oss tidligere har ønsket har vært en form for standard, f.eks at alle har krav på hjelp til rengjøring av sin bolig hver 14 dag, men med åpenhet for hyppigere/sjeldnere hjelp ettersom hvilke problemstillinger man har. Noen skitner til så de trenger daglig hjelp, andre gjør en del selv og trenger sjeldnere.

Vi opererer jo etter prinsippet om at man har rett til hjelp til det man ikke klarer selv, men innenfor den rammen er det jo ulike meninger om hva som er bra nok. Derfor har vi ønsket en standard. Men dette mest på hyppighet, slik som hjelp til rengjøring hver 14 dag, hjelp til handling 1 gang per uke etc.


Slik det er nå så får alle, så fort vi mener at man trenger noe praktisk bistand, automatisk innvilget 4 timer per måned om de ønsker det, siden det er det de har krav om. Det å rengjøre sin bolig er en form for fysisk aktivitet som som kan hjelpe til med å holde det fysiske ved like og vårt mål er jo å kompensere for det man ikke kan/ikke har krefter til selv. Dette er vi vant til å bruke aktivt i utmålingen av hjelp, f.eks ved at vi innvilger hjelp til den tyngre delen av rengjøringen og at de gjør resten selv. Nå må de ikke det lenger, og flere velger derfor å ta imot hjelp til hele rengjøringen, for det er jo "enklere". På dette viset kan vi gjøre dem en bjørnetjeneste. For mange er dette en av de få fysiske aktivitetene de har hatt i det daglige, og det er klart det har konsekvenser når det droppes.

I andre tilfeller når personer ikke klarer vindusvask lenger, eller f.eks å handle eller å utføre trappevask så ser vi den samme problemstillingen. Vi er pliktige å innvilge 4 timer per måned, selv om de kun trenger hjelp til å vaske trappen hver tredje uke, til å handle én gang i uken eller å vaske vinduene 4 ganger i året, og den resterende tiden har de lov til å disponere som de selv vil (og en del gjør det). Jeg/vi opplever dette verken som en rettferdig fordeling av ressursene eller som formålstjenlig for brukerne at de får hjelp til oppgaver de egentlig klarer selv, men som de kanskje ikke ønsker å utføre.

Med privatiseringen oppi det hele får vi heller ikke en hjemmetjeneste som ser kritisk på behovet for hjelpen til de oppgavene de får hjelp til, slik at det ikke er like lett å revurdere sakene lenger heller.

Retningslinjen er ganske fersk, men vet du om den skal evalueres?"

Det svar jeg sendte var:

"Takk for veldig kloke ord.

Jeg skjønner veldig godt de innvendinger du beskriver, og vedtaket er jo en konsekvens av det jeg oppfatter å være et særs lite gjennomtenkt stunt fra byrådets side. Rett nok ble det vedtatt av et enstemmig bystyre, men nok ut fra at en tanke om at alt som kan gjøres av ”gode” tiltak på hjemmetjenesten er til det bedre.Jeg tror systemfeilen oppstår fordi byrådet i alt for liten grad spiller på lag med byens mange dyktige fagfolk ute i førstelinjen. Det er dere som best vet hvor skoen trykker, og som har best forutsetninger for å vite hvilke tiltak som er nødvendig.

Dette vedtaket som sådan skal nok ikke evalueres, men byrådet har varslet en gjennomgang av bydelenes hjemmetjenester, og da vil jo dette også være en faktor."

Etiketter:


torsdag, oktober 11

Når våpeneksportregler brytes

"Uten godkjennelse fra myndigheter verken i USA eller Norge har Forsvarsdepartementet og FLO inngått en avtale om salg av Forsvarets 15 jagerfly av typen F-5 til milliardæren Ross Perot jr.

Inntil torsdag hadde ikke Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) søkt UD om eksportlisens og såkalt sluttbrukersertifikat for F-5-flyene. Salget har heller ikke vært behandlet av politisk ledelse i Forsvarsdepartementet, skriver VG.


Generelt tillater vi ikke salg av såkalt A-materiell eller dødelige våpen, som disse flyene er, til andre enn forsvarsmyndigheter i land vi godkjenner. Jeg kan ikke tenke meg at vi vil selge til privatpersoner eller firmaer, sier avdelingsdirektør Jan Grevstad ved seksjonen for nedrustning og ikke-spredning i UD til VG." (NTB-melding 18. nov. 2006)

Det var i november i fjor.

Det som var utenkelig i fjor høst er nå blitt virkelighet. Utenriksdepartementet har gitt alle de nødvendige tillatelser. I stedet for å selge til NATO-landet Tyrkia, som er interessert, har altså Norge prioritert å selge våre gamle jagerfly til et amerikansk privatfirma for 70 millioner kroner . Og det på tross av at det i Utenriksdepartementets retningslinjer for eksportlisens helt klart heter at leveranser av våpen, ammunisjon og visse andre typer militært materiell - dvs. utstyr som kan være dødbringende - ikke må gå "til andre sluttbrukere enn statlige myndigheter".

Jeg stiller spørsmål om det underliggende motiv fra Utenriksdepartementets side til så åpenbart å sette til side norske våpeneksportregler.

Etiketter: ,


mandag, oktober 8

SV som fredsparti

SV-eren Trine Ekelund har sendt nedenstående mail til SVs to nestledere. Perspektivet er godt, og jeg gjengir det derfor her:

Kjære Audun Lysbakken og Bàrd Vegar Solhjell,

Jeg leser om strategiplanen dere to utarbeider for à "berge" SV (KK 29/30 sept) - hvor dere ogsà inviterer til brei debatt om hvilken plattform SV bòr gà til valg pà i 2009.


Som SV medlem vil jeg gjerne vère med i debatten. SV for meg er det eneste Fredspartiet vi har, og mener at dette er noe SV kan, bòr og mà satse stort pà !

- SV har en unik og mer forankret alternativ forsvar/utenrikspolitikk enn de andre to partiene - hvor
- SV viser at partiet er forskjellig fra AP pà mange punkter, og mer radikal enn Sp pà de fleste.
- SV viser til at vi har alternativer til krig og voldelig konfliktlòsning - hvis vi tòr à si "Roma midt i mot" og synliggjòre alternativene.
- SV vil kunne vise at det er en (stor) forskjell om SV er med i Regjering eller ikke
Vi er mange SV velgere som satser pà SV pga partiets fredspolitikk, og stoler pà at SV synliggjòr sine standpunkter.

Miljòpolitikken er en del av fredspolitikken - og vice versa
Fattigdomsbekjempelse er en del av fredspolitikken - og vice versa
Fredspolitikk er i hòy grad del av verdipolitikken, og en meget viktig del
Gjennom à lansere en konkret fredspolitikk, kan SV vise til mange eksempler hvordan det hadde vèrt, om ikke SV var med.

Jeg nevner her konkrete eksempler:

* "NEI til krig !" SV har alltid vèrt fòrst ute og meget klare pà "NEI til KRIG" - i enhver henseende, vère seg Irak, Afghanistan, fhv. Jugoslavia (Bosnia, Serbia, Kosovo) for à nevne krigene i senere tid.
* NEI til Nato's "out of area" - eneste parti som stàr fast pà "Nei til det nye Nato"
* Vàpenhandel og vàpeneksport : Klare standpunkt og mye jobbing pà dette feltet inkl. produksjon av smàvàpen, landmine/ klasebombe kampanjene. Viser til Alexander og hans gruppe. Den flotte jobben de gjòr og som vel er unik i partisammenheng ?
* Fredsskatt : konvertering av endel av militèrskatten til fredskatt. Hallgeir Langeland lanserte ideen for Stortinget i 2000.
"Fredsskattalliansen" fortsetter à jobbe med saken og har stòtte bl.a. fra K. Halvorsen, M.Arnstad og mange, mange fra kultureliten.
Se
www.fredslaget.no "Fredsskatt/Fredsalliansen."
* Verneplikt for kvinner - hvor SV v/Torild Skard, IKFF og Berit von der Lippe har et helt annet syn enn AP's forsvarsminister.
Her har SV en unik sjanse til à vise til alternativ fredspolitikk - bàde gjennon "FN resolusjon "1325" om Kvinner og Fred" og gjennom kampanjen "Sivil Fredtjeneste"
www.nowar.no .Expl."Ja til verneplikt for alle - hvis alle fàr valgmulighet mellom militèr tjeneste og sivil fredtjeneste".
* Sivil Fredtjeneste - en jobb à gjòre for SV . Likestille militèr tjeneste og sivil fredtjeneste pà helt likt grunnlag. Samme òkonomiske og tidsmessige vilkàr. Likeverdig og likestilt - da kan vi snakke om "verneplikt for alle" og demokratisk valgfrihet.
* Midtòsten konflikten - ogsà pà dette omràdet er SV langt mer konkret og radikal enn de andre to regjeringspartiene.
* Menneskerettigheter, menneskerettigheter og atter menneskrettighetter - for alle i hele verden
Hamre det inn som del av SV verdidebatt, hvor SV ikke viker en tomme. Del av fattigdomsbekjempelsen.

To viktige artikler i KK i hòst som understreker viktigheten av à bekjempe USA's "fredsatsing" og "demokratiserings strategi" er Naomi Klein's nye bok "Sjokkdoktrinen" og Ole Wèver's artikkel om "Krigen mot terror". Begge viser til fulle hvor viktig det er at vi synligjòr USA's verdivalg, maktarroganse og farlige selvsyn i troen pà at de "skal redde verden".
Dette synet pà egen fortreffelighet er det dessverre ikke bar Bush & Co som har, men vil vère nesten like sterkt etter valget i 2008.
SV har tidligere sagt hòyt at USA adm. er vàr stòrste trussel/krigstrussel. Si det hòyt - om igjen og om igjen

Jimmy Carter har gàtt sterkt ut mot USA's Israel/Palestina politikk.
Vi har Sami Al Araian saken hvor Aagot Valle gjòr en kjempejobb og vi har fortsatt M. Vanunu som sitter i fengsel igjen.


Boken til den lutherske presten Mitri Raheb "Betlehem under beleiring" diskuterer Palestina som offer og syndebukk for sà mange grupperinger. Ikke minst Europa's dàrlige samvittighet overfor jòdene og Israel's uforholdsmessige behov og krav for "sikkerhet". Ogsà de mange relgiòse miljòene i USA - alle fokuserer Palestina som offer og syndebukk - uten reell grunn, men palestinerene lider fortsatt under 40 àrs tòff okkupasjon - fordi VI og alle andre grupper ikke tar et oppgjòr med egen frykt overfor islam og dàrlige samvittighet overfor jòdene. Her har SV en alvorlig jobb à gjòre overfor hele befolkningen og spesifikt overfor flere kristne miljòer i Norge, gjerne v/Dagfinn Hòybràten, men ogsà overfor Siv Jensen og Gahr Stòre.

SV gjòr en stor forskjell i Regjering - bàde i forsvars-, utvikling- og i utenrikspolitikken. For meg de tre viktigste omràdene vi idag stàr overfor - sammen med Miljò. Pà alle 4 punktene har SV mye à fare med, og SV har en annen innfallsvinkel og satsning enn de andre to regjeringspartiene pà disse punktene.


Kjère dere - utnytt denne sjansen for alt den er verd !

Med vennlig hilsen og ònske om at vi sammen skal lykkes i 2009 !


Trine Eklund - t-eklun@online.no - pt i Italia med italiensk computer.

Etiketter:


søndag, oktober 7

Vin og Baileys

Oslos sykehjem lider under mangel på tilstrekkelig bemanning, med den konsekvens at beboerne ikke får tilstrekkelig faglig og sosial oppfølging. H/Fr.P.-byrådets svar er ikke muligheter for styrket bemanning, men i stedet et stunt med vin og Baileys til sykehjemsbeboerne.

Jeg merker meg at det faglige ledere ved Oslos sykehjem er noe i villrede om dette stuntet, men tror nok Oddvar Andersen ved Vålerenga Bo og Servicesenter ser fornuftig på dette når han sier: - Veldig mange av våre pasienter har et så komplekst sykdomsbilde at det bare blir tull å begynne med vin og Baileys istedet for sovemedisin.

Etiketter:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?