onsdag, desember 29

Albert Nordengens bisettelse

I dag var jeg i Albert Nordengens bisettelse, og den etterpåfølgende markering i Rådhuset. Albert Nordengen var en ordfører Oslo aldri hatt maken av, verken før eller senere. En Høyre-mann med genuin sosial samvittighet og som på en kjempefin måte gikk opp i rollen som ombud. Jeg angrer på at jeg ikke sterkere gikk inn i saken dengang Oslo Høyre "ofret ham", og tvang ham til å gå av i kjølvannet av korrupsjonssakene. Vel hadde han opptrått ubetenksomt i et par situasjoner, men det er klart galt at Nordengen - mot sin vilje - ble tvunget til å gå av som ordfører på grunnlag av de sakene.

lørdag, desember 18

Byrådslederens case..

I flere måneder har Aker Sykehus og bydel Grorud kranglet om hvem som skal ta ansvar for at den alvorlige sinnslidende "Arthur" skal få et anstendig botilbud. I Dagbladet i dag leser jeg at helseministeren har skåret igjennom, og besluttet at sykehuset skal ta regninga og ansvaret.
Oslos byrådsleder Erling Lae "vil bruke Arthur-saken som et case, for å lage kjøreregler som forhindrer at ansvarskonflikter går ut over pasienten." Utmerket.

Men byrådslederen kan hente gode, aktuelle, case i sin "egen bakgård", fra sine egne byrådsavdelinger. Jeg har i dag funnet grunn til å minne ham om to eksempler som hans byråder er kjent med, men ikke har ryddet opp i. I bydel Vestre Aker ligger Hovseter trygdebolig, en trygdebolig hvor flere av beboerne gjennom måneder har hatt søvløse netter pga. høye bankelyder fra radiatoranlegget. Dette går på helsa løs, og de som er rammet burde tilbys alternative boliger, i påvente av utbedring. Men bydel Vestre Aker og Boligbygg krangler om hvem som har ansvaret for midlertidige kriseløsninger.

I bydel Søndre Nordstrand foregår det et spill mellom barne- og ungdomspsykiatri, skole og bydel om et barn som har fått dobbeltdiagnosen Downs syndrom og kronisk psykose innen schizofrenispektret. Foreldre sloss fortvilet for at bydelen skal ta ansvar, men er i ferd med å resignere. I referatet fra siste ansvarsgruppemøte 25. nov. het det bl.a. "BUP støtter SSBU, og opplever situasjonen som svært kritisk i forhold til familiesituasjonen, og betrakter det som uforsvarlig at (xx) skal hjem til foresatte etter endt opphold på SSBU. " Men bydelen har liten eller ingen framdrift i saken, verken når det gjelder bolig eller dagsenterplass. En søknad fra foreldrene om dagsenterplass for jenta er ikke en gang besvart/bekreftet mottatt etter en måned.

Her har byrådslederen muligheter til å lage nye case, eller helst; handle. "Vi kan ikke ha det sånn at vi må ha flere dobbeltsideoppslag i Dagbladet for å løse en sak, "sier byrådslederen til Dagbladet. Da forventer jeg at byrådslederen griper fatt i de to sakene.

onsdag, desember 15

Åpne bystyremøter

Ikke uventet fikk dagens bystyremøte et dilemma: boligokkupanter i Mor Go`hjertas vei var indignert over bystyreflertallet som sto fast på at de ville selge den kommunale leiegården og leiligheter kommunen opplagt selv trenger. Et 30-talls okkupanter ga uttrykk for sin vrede fra galleriet, og nektet å følge ordførerens oppfordring om å forlate galleriet. Bystyret måtte avbryte møtet, mens politiet ryddet galleriet.
Etter påny å ha satt møtet ble det vedtatt at galleriet skulle være stengt for resten av møtet. Jeg synes slik kollektiv utelukkelse er problematisk, for vitterlig var det kun et fåtall demonstranter som skapte bråket. Er det riktig at vi med basis i dette vedtar å utelukke alle som måtte ønske å overvære, og lytte til, et åpent bystyremøte? Tilfredsstiller dette kommunelovens forutsetning om avvikling av et bystyremøte?

tirsdag, desember 14

Alna SV ...

I kveld hadde vi et flott medlemsmøte i Alna SV, mitt lokallag. Møtet ble holdt hjemme hos meg, med 20 medlemmer tilstede. En god innledning om utkastet til SVs nye arbeidsprogram av vårt lokallagsmedlem Akhtar Chaudhry, som også har vært medlem av programkomiteen. Og god debatt og engasjerte medlemmer. Nominasjonskomiteens innstilling til stortingsvalgsliste ble også diskuterte, og hva Alna SV har kandidater på 4, 5 og 6.plass.
Og møte ble avsluttet med god tid til sosial samtale, med ost og kjeks og drikke.
Dette er et godt lokallag!

onsdag, desember 8

12 timers bystyremøte ...

I dag har vi gjennomført et 12-timers bystyremøte, og hvor kommunens budsjett for 2005 er vedtatt. Når alt er forutsigbart på grunn av at flertallet i bystyret har avtale på forhånd, og du ikke kan flytte så mye som en millimeter, kan dette til tider være en kjedelig forestilling. Men glimtvis kan det bli gode debatter. Og av og til kan en også gremmes over hva byens fremste politikere kan få seg til å si. Som i dag, hvor Fr.P-byråden Margaret Eckbo fortalte at det var gjennomført en brukerundersøkelse på byens sykehjem - kommunale og private. Byråden var svært så stolt, ikke fordi kommunen kom godt ut av undersøkelsen. Nei hun synes det var så bra at det var private sykehjem som kom best ut hva gjelder beboernes tilfredshet. Sier altså byråden som er øverste politiske ansvarlige for byens mange kommunale sykehjem. Ikke et ord fikk vi høre om hvordan hun ville sikre økt kvalitet og beboertilfredshet ved de kommunale sykehjem.

Hele rapporten ligger her.

tirsdag, desember 7

Hvorfor unntatt fra offentlighet?

En journalist mailer meg i dag: "En ting jeg lurer på: Hvorfor er saken om Oslo kommune som saksøker tidligere drivere av Vinderen bo- og behandlingssenter unntatt offentlighet?"

Jeg tror nok det egentlige svaret er at dette er et politisk hemmelighold. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker minst mulig innsyn og blest om denne meget ubehagelige saken. Saken dokumenterer at konkurranseutsetting også kan innebære at private firmaer bare kan kaste kortene og bryte kontrakter når de finner at profitten blir for liten. Og kommunen har opptrått så klønete at det økonomisk sett blir en særs dårlig butikk.

I finanskomiteens behandling av forliksaken sist onsdag sloss SV for at hele saken skulle være offentlig.

søndag, desember 5

Man føler seg som en tigger...

Jeg får mange henvendelser fra funksjonshemmede og deres pårørende, som denne forleden fra en mor:
"Jeg bestilte billetter til Nøtteknekkeren (Operaen) for 4 personer. Den ene er vår sønn, og han har ledsagerbevis. Jeg fikk da høre at Nøtteknekkeren ikke var en oppsetning som ga anledning til å bruke ledsagerbevis (ikke honnør heller). Så her er det mange vurderinger som foretas. Mange hindringer. Akkurat denne gangen er det vi i familien som skal avgårde, men hvis vi skulle sendt sønnen vår sammen med støttekontakt, ville det blitt dobbel pris for oss. Trege greier. Man føler seg som en tigger når man i det hele tatt spør om det. Får se hva de sier når jeg henter billettene. Jeg kan jo ta med meg skrivet/mailen der det står hva bystyret har vedtatt."

Hvorfor skal det være så kronglete? Onsdag skal bystyret igjen stemme over ledsagerbevisordningen. Vi ønsker at den skal utvides til Oslo Kinematografer og Oslo Sporveier. Men det ser ut til at bystyrets borgerlige flertall stemmer i mot, og blokkerer for en god løsning.

Jeg trenger å få sove

"Jeg trenger å få sove!!
Jeg er ikke frisk, bl. a. har jeg en (.......) som jeg tar cellegift for hver eneste dag. Denne forverres av stress!! JEG HAR IKKE FÅTT SOVE MER ENN 5-6 NETTER PÅ 14 MÅNEDER (MED UNNTAK AV I SOMMER), grunnet radiatorstøyen i (....) trygdebolig. JEG KAN IKKE SITTE HER OG VENTE PÅ EN AVGJØRELSE SOM DRØYER. Jeg må få sove nå!!
Jeg tenker på selvmord!
Nå er det 10 dager siden legen min skrev en attest på at jeg trenger meget snarlig å få sove. Ingenting er blitt gjort så langt. Nå har jeg slitt med dette i 14 måneder. Jeg trenger hjelp NÅ."

Som folkevalgt er jeg også ombud, og jeg tar gjerne tak i denslags saker. Denne saken er en konsekvens av at Boligbygg etter flere måneder ikke har klart å rydde opp i vedvarende støy fra radiatorene i trygdeboligen. Byråd Grete Horntvedt er en av Høyres dyktigste byråder. Før helga skrev hun til meg: "Takk for e-post av 02.12.04 vedrørende radiatorstøy i (....) trygdebolig. Da jeg ble oppmerksom problemet, ba jeg om at dette ble løst. Både min byrådsavdeling og Boligbygg Oslo KF er engasjert i saken. Svar på ditt spørsmål vil komme så snart vi har fått en redegjørelse fra Boligbygg." Beboerne i den aktuelle trygdebolig kan være trygg på at jeg holder i saken til den er løst. Vi kan ikke ha det sånn!

Noen tar et personlig ansvar når kommunen svikter. Fredag kom følgende mail fra trygdeboligbeboeren, under overskriften "Hurra": "BU-leder (....) ringte meg nettopp og tilbyr meg å bo på xxx hotell til mandag!!" Det vil ikke overraske meg om BU-lederen betaler dette av egen lomme.

Brukervalg...

Utrettelig har de stått på Rådhus-trappa de siste ukene, representanter fra Blindeforbundet og andre representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner. De sloss for en rettferdig TT-transport. For at Samferdselsetaten skal overta ansvaret, og at egenandelen ikke skal øke fra 20 til 30 kroner pr. tur.

I Rådhuset er det en del partier som smykker seg med ord som brukerorientering og brukervalg. Forleden fortalte Blindeforbundets folk meg at de i flere uker har forsøkt å få til møter med to av disse partiene; Venstre og Kristelig Folkeparti, for å framføre sine synspunkter. Men partiene nekter å møte dem. Underlig holdning.

Etiketter: ,


lørdag, desember 4

Reklame til besvær

I går ettermiddag hadde jeg et 2-timers møte på Apotheket med Tage og 2 andre fra Adbusters, en organisasjon som har særlig fokus på reklame. Det er viktig å skape allianser og samarbeid mellom de som jobber utenomparlamentarisk og vi som jobber innenfor de folkevalgte organer for å bekjempe den mer og mer om-seg-gripende reklamen som preger byrommet. Vi drøftet strategier og taktikk på hvordan det bør jobbes framover. Det er viktig at Adbusters bruker muligheten til å møte - og påvirke - den arbeidsgruppa i Byutviklingskomiteen som nå bl.a. jobber med dette spørsmålet, og som sannsynligvis vil avgi sin innstilling i januar/februar.

Dag og Tid har forøvrig denne uka en artikkel om dette tema, og hvor jeg også er intervjuet.

Alt har en begynnelse...

og dette er begynnelsen på min blog. Min intensjon med disse sidene er å fortelle løst og fast om hva som skjer i de politiske miljøer jeg er aktiv: Oslo bystyre, bystyrets finanskomite, sentralstyret i Kommunenes Sentralforbund, Ombudsmannsnemda for Forsvaret, Nei til nye NATO, Sosialistisk Venstreparti m.m. Gå bak sakene og fortelle om prosessene, menneskene og initiativene. Og hva som skjer i det politiske miljø. Og om hva jeg selv gjør - og mener.

Ofte er faren ved å starte nye nettsider at ambisjonsnivået legges for høyt. Derfor allerede nå; dette vil ikke være et nettsted som nødvendigvis har daglige oppdateringer.
Vi får ta det sånn litt etterhvert.

Gro Balas direktør for Kultur- og idrettsetaten

I dag kom meldingen om at byrådet har ansatt Gro Balas som direktør for den nye Kultur- og idrettsetaten. Jeg sendte henne sporenstreks en gratulasjonsmail. Jeg kjenner dama godt fra vi samarbeidet både i bystyreperioden 1987- 1991, og ikke minst når hun var byråd fra 1991 til 1995 og jeg var kommunalråd. Dette er sikkert et godt valg.
Nå er hun - i tillegg til å være ambassadørfrue - bl.a. styreleder på Ullevål Sykehus. Vi hadde et lengre møte for noen uker siden om det, i et felles ønske om å få orden på psykiatritilbudet og samvirket mellom sykehusnivå og kommunehelse. Vi skal fortsatt ha noe kontakt om det framover.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?