tirsdag, mai 29

Rusfeltets utfordringer

For meg som folkevalgt er det viktig er det viktig å samarbeide med, og være i aktiv dialog, med de mange fagmiljøer og ressurspersoner som finnes. I mange situasjoner går jeg derfor aktivt ut for å få innspill og råd.

I samband med en råd vedrørende de viktigste utfordringene for rusfeltet i Oslo fikk jeg for noen dager siden dette kloke innspillet:

Hvorledes bør rusproblemer og rusmiddelavhengighet oppfattes og møtes? På den ene side kan vi gjøre rusavhengige for stakkarslige, utelukkende som offer og forsømte. Svært mange har tunge ryggsekker med vanskelige forhold i oppvekst og ulike former for belastninger. Dette kan igjen gi være måter som fører til utstøting og stigmatisering. Å møte dette med moralisme og straffereaksjoner er åpenbart uverdig for et solidarisk samfunn og et sosialistisk ståsted. Men å møte dette med unnskyldende forklaringer er en umyndiggjøring av den enkelte som er like galt. Det vi trenger er holdninger forståelser som forener respekt og naturlige normative forventninger med forståelse av begrensninger og vansker. Rusmiddelbruk er både aktive villete handlinger og handlinger som skjer under innflytelse av biologiske faktorer og sosiale faktorer.

Eksempel på dette er byrommet hvor det både skal være plass til rusmiddelbrukere og tiggere og vanlige borgere. Begge parter har rettigheter og plikter. Det tjener ikke verdigheten om
rusmiddelbrukerene skal kunne dominere et miljø med sine problemer samtidig som det ikke tjener borgerne de skal skånes for mennesker med avvik og vansker. Hvorledes fremme en dialog og et samspill, et slags konfliktrådssystem som skaper rom for naturlig tilpasning og vekst.


Et annet område er konflikt mellom ønske om utfoldelse og uteliv med behovet for å begrense rusmiddelbelastning og eksponering. På den ene siden utfoldelse som viktig for liv og kulturelt mangfold. På den annen side tilgjengeligheten av rusmidler som problemfaktor og totalkonsumet som avgjørende for problemkonsumet. Balansen mellom restriksjoner og
frihet, tildels også arbeidsplasser og problemproduksjon.


Erling Lae har utfordret "venstresiden" (Rune Gerhardsen og Knut Even Linsjørn tror jeg) med påstanden om at høyresiden er beste egnet til å møte rusproblemene i byene fordi man ikke "forstår" og stakkarsliggjør rusmiddelbrukere. Motsatt vil en selvsagt kunne si at Høyre-siden tilbyr alle samme frihet til å sove under Paris broer og til å få gode lønninger og boliger. Det utfordrende er å kunne formidle kombinasjonen av solidaritet med forventninger om verdighet og ansvar.

I forhold til tiltak:

Det er et generelt problem at rusmiddelavhengighet, ofte med tilhørende psykiske vansker, er langvarige tilstander som med behov for kompetent oppfølging i flere år og i mange situasjoner. Det bygges opp en såkalt spesialisert rusmiddelkompetanse i Helseforetakene. En ting er at spesialiteten ikke finnes og at kompetansen varierer mer enn godt er.

En annen ting er at tilstandene ikke "går over" - blir helbredet - innenfor de rammene spesialisert helsetjeneste har. Dette vil si at sosialsenterene og fastlegen i virkeligheten blir de sentrale aktørene. Her er det store utfordringer fordi vi trenger kompetente ruskonsulenter i sosialsentrene og fastleger som både vil og kan. Oslo har tiltrekning på rusmiddelbrukere og store problemer samtidig som flere sosialsentre har lav stabilitet og stor belastning. Fastlegene har svært varierende kompetanse og interesse. Vi trenger først og fremst en svær ressurstilførsel og kompetansetilførsel med disse adressene.

Det er også en utfordring å finne en balanse mellom og koordinering mellom spesialisthelsetiltak og tiltak forankret i organisasjoner. Ikke sjelden er reell hjelp knyttet til at "hjelperen" må by frem mer enn en profesjonell kunnskap og gjøre det over tid. Balansen mellom solidarisk forpliktelse og velgjørenhet som sentral.

Et annet problemområde er fragmentering og diskontinuitet. Hvorledes få mange ulike hjelpere og mange ulike instanser til å samarbeid kosteffektivt og godt over lang tid, særlig om alle skal sende regning til hverandre og alle skal gjøre rede for tidsbruk og kunne dokumentere innsatser. Vi kan ikke løse disse problemene med privatisering og outsourcing - men problemene er ikke løst uten heller.

Etiketter: ,


mandag, mai 28

Hvem er tjent med dette?

Forfatteren Margaret Johansen er en driftig dama. Men sviktende helse gjør at hun får noen erfaringer med helsevesenet, som hun gir meg innsikt i, og som jeg gjerne deler med andre:

Jeg legger intet ansvar for følgende forhold på en nedslitt arbeidsstokk på Aker Sykehus.
Ansvaret ligger hos myndighetene.

Etter diverse opplevelser på fire forskjellige sykehus i løpet av fire måneder, var jeg til kontroll den 18.4. på Aker i anledning nyresteinsknusing nr. 2.
Den første ble foretatt i desember 06 og det ble lagt inn et stent i urinveien. Det skulle fjernes senest tre måneder senere. Da jeg ble innkalt på dagen tre måneder etter, erklærte en ny lege at jeg kunne gå med stentet måneden ut Han ville anbefale ny knusing i ny kraftigere knuser siden første var mislykket.
Knusing nr. 2 ble foretatt 27. mars.
Ny lege godkjente bruk av ”gammelt stent”.

Etter operasjonen, kom to sykepleiere og sa at den hadde vært vellykket og jeg kunne komme og ta ut stentet om 14 dager. Jeg grep mobilen og sendte det glade budskap til familien.
Legene som skrev meg ut sa at jeg måtte nok vente på røntgen.
Den 18. 4. stilte jeg til røntgen og for å ta ut stentet
Ny lege, pakistansk og samvittighetsfull.
Han erklærte knusingen som mislykket. Det ble gjort i stand til fjerning av stent, men legen fant ikke
stentet på skjermen. Han mente det måtte ha ”vandret videre”.
Både han og sykepleier var sjokkert over at jeg hadde gått med stent i nærmere 5 måneder.
Jeg ble lagt inn på ”øyeblikkelig hjelp”.
Og her er det makabert muntre.
Der var det kø!
Min romkamerat hadde fastet i 48 timer og på vei til å bli tussete av å vente. Hun ble kjørt ned sent på kvelden og hentet hjem neste morgen.
Jeg fastet på 19. timen og ble rastløs og engstelig. ”Vi tar deg så fort som mulig.” Hva var nå det?

Klokken 19oo ba jeg om å få vite når min tur kom.
Legen sa da med all mulig grunn at han ikke torde si noe ”for tenk om jeg sier noe annet enn de andre”. Jeg tror han var nr. 7 på min liste.
Jeg fikk fasteavbrudd og begynte ny faste klokken tolv med løfte om å bli tatt som nummer to neste dag. Møtet med de muntre og flinke jentene på operasjonsalen var en lettelse.
Ventetiden tortur.
En eldre dame hadde fastet en uke. Hun fikk lov å bryte av med en brødskive hver kveld. Hun nektet å bli operert av dødstrette leger med 19 timers arbeidstid, ifølge avisen. De som ikke sa noe, ble tatt uansett.

Regjeringen bør legges inn på ”øyeblikkelig hjelp”, fastende, til de finner ut hvordan mennesker som har lært å være ”snill pike og flink gutt” behandles.
Det inkluderer det flerkulturelle personalet som fortjener bedre.

Etiketter: ,


torsdag, mai 17

Civilian Deaths Undermine Allies' War on Taliban

Denne artikkelen fra New York Times gir en god innsikt i å forstå hvorfor motstanden øker – og hvordan NATO nå prøver å framstille dette overfor Europa.

"Scores of civilian deaths over the past months from heavy American and allied reliance on airstrikes to battle Taliban insurgents are threatening popular support for the Afghan government and creating severe strains within the NATO alliance".... osv.

Nyttig lesning.

Etiketter: , ,


onsdag, mai 16

Gratulerer

Dagens gratulasjon går til barnevernsleder Liv Jensen i Østensjø bydel. Hun brukte den ytringsfrihet byrådsleder Erling Lae og andre Rådhuset-politikere mener hun har har, samtidig som hun i sin jobb som barnevernsleder ikke aksepterte å sette faglige begrunnelser til side i valg av hjelpetiltak. Kommunen straffet henne med oppsigelse fra stillingen.

Men Liv Jensen gikk til rettssak mot kommunen. Hun vant saken i Tingretten, og mandag var også Borgarting Lagmannsrett krystallklar i sin dom; oppsigelsen er ugyldig. Jeg har lagt ut dommen her.

Oslo kommune trenger å opparbeide seg troverdighet når den angivelig ønsker at ansatte skal varsle om kritikkverdige forhold. Da kan ikke kommunen samtidig møte kommunalt ansatte som benytter varsler-rollen med oppsigelser. Kommunen gjør klokt i nå ikke å anke den foreliggende dommen.

Etiketter: , ,


torsdag, mai 10

Arbeidsinnvandring ....

Norge trapper opp tvangsutsendelsen av afghanske flyktninger enda Institutt for fredsforskning advarer mot dette fordi landet blir stadig mer utrygt. På under ett år er over 130 afghanere returnert til Afghanistan, melder NRK.

Samtidig varsler Bjarne Håkon Hanssen strakstiltak for økt arbeidsinnvandring. Bakgrunnen for dette er at myndighetenes spesialistkvote, med plass til 5.000 høyt utdannede arbeidsinnvandrere er langt unna fra å bli oppfylt. I fjor maktet en kun å hente inn 2.000.

Flyktninger ( som også er arbeidskraft) blir kastet på dør, samtidig som vi setter inn forsterket innsats for å få kremen av arbeidskraft fra andre land, og i den sammenheng er vi heller ikke fremmed for å rekruttere disse fra den 3. verden.

Det er noe beklemt over dette, her vi sitter i et av verdens rikeste land.

Etiketter: , ,


Markedet kjenner ikke til behov, bare etterspørsel

Dagen i dag tilbringer jeg på KS sine Kommunedager.

Og nylig har Jonas Gahr Støre holdt et tankevekkende foredrag om "Kunnskap i et globalisert samfunn.

Et tankevekkende utdrag fra hans innlegg:

"I klimadebatten sier økonomene at global oppvarming i realiteten handler om markedssvikt. Det finnes også svikt i markedet for kunnskap.

Tall viser at 90 prosent av verdens helseutgifter går til å gjøre noe med helseproblemene til 10 prosent av verdens befolkning. Og omvendt: Bare 10 prosent av ressursene går til å møte behovene for 90 prosent av verdens mennesker – de millioner, milliarder som må leve med risiko for malaria, tuberkulose og Aids, tropiske sykdommer – fattigdomssykdommer - uten mulighet for behandling.
Fordi de ikke har penger til å betale.


Afrika har 25 prosent av verdens sykdommer, men dette kontinentet har bare 1,3 prosent av verdens helsestell.

Og som en leder i et farmasøytisk selskap sa til meg da jeg spurte om hvorfor det ikke ble forsket mer på medisiner mot malaria – sykdommen som tar opp mot en million liv i året: - Det finnes ikke noe marked, sa han.

Det finnes ikke noe marked. Bare en million mennesker med behov.

Men mannen hadde jo rett – i hans verden – for den millionen mennesker har ikke penger til å betale, og i hans verden så forsker og produserer man ikke for dem som ikke kan betale.
Teoretisk sett er sammenhengen denne: Markedet kjenner ikke til behov, bare etterspørsel. Og etterspørsel forutsetter kjøpekraft, altså penger.


Men vi har kunnskap – og innsikt – til å se at det ikke kan være slik. Det holder ikke moralsk. Og det holder ikke økonomisk, fordi det er skrekkelig dårlig økonomi å la folk dø i sin beste alder.

Derfor trenger vi politikk, demokrati, vilje til å endre, til å korrigere markedet – slik vi har gjort gjennom årtier i vårt land på så mange felt. "

Etiketter: , ,


tirsdag, mai 8

Kvalitet koster

Oslo kommune skal ha kvalitativt gode helse- og omsorgstjenester, og kvalitet koster.
Det sykehjemmet som kommer ut blant de beste, om en skal tro på brukerundersøkelser, er det konkurranseutsatte og private Ammerudlunden Sykehjem. Mang en gang har Høyre og byrådet sagt; se der konkurranse gir kvalitet.

Men det er jo bare halve sannheten, - om det er en sannhet i det hele tatt. For om kommunen legger mer penger i potten blir kvaliteten deretter.

Siste offentliggjorde kostnadsundersøkelse for Oslos sykehjem kom i fjor, og er for regnskapsåret 2005. Den viser at mens gjennomsnittskostnaden for en sykehjemsplass i Oslo er kr. 491.000, så var kommunen villig til å betale 529.000 for sykehjemsplassene på Ammerudlunden sykehjem. Med 38.000 mer i driftsmidler pr. sykehjemsplass kan selvsagt Ammerudlunden produsere mye god pleie.

En pårørende hadde erfaring med to forskjellig sykehjem i Groruddalen; det privatdrevne Ammerudlunden, samt et kommunalt drevet. Han påpekte at forskjellen i personalsituasjonen mellom de to sykehjemmene var påfallende. Denne pårørende har hatt sin gamle i en periode på et kommunalt sykehjem, og deretter på Ammerudlunden. Fra å være 4 pleiere på 32 pasienter på kveldstid på det kommunale sykehjemmet, møtte de en situasjon på Ammerudlunden hvor de var 3 pleiere på 10 pasienter! Skulle ikke dette gi utslag for kvaliteten, ville det være helt ekstraordinært.

Men byrådet er altså villig til å pøse med med 38.000 mer i kostnader pr. sykehjemsplass for at konkurranseutsettingsflaggskipet skal framstå som vellykket.

Etiketter: ,


torsdag, mai 3

Fra dagens mail: Guantanamo

Fra dagens mailpost:

"Viser til din mail hertil av 26. april hvor du etterlyste status i Aker Kværner-saken. Saken er prioritert hos oss men må likevel konkurrere om oppmerksomhet blant andre også høyt prioriterte oppgaver. At det ikke har kommet noen umiddelbar avgjørelse om det skal åpnes etterforskning har sammenheng med det.

Jeg kan orientere deg om at vi fortsatt ønsker å innhente mer informasjon før avgjørelsen tas. Denne informasjonen vil først og fremst bli innhentet fra Aker Kværner ASA. I tillegg er det behov for en grundig rettslig vurdering av medvirkningsansvaret for foretak.
Dette vil fortsatt ta noe tid, men jeg forventer å kunne treffe en avgjørelse på spørsmålet om åpning av etterforskning innen utgangen av juni.

Mvh

Pål K. Lønseth
Statsadvokat
Det nasjonale statsadvokatembetet "

Etiketter:


Folk som tigger er som oss andre

Jeg har sagt det lenge, særlig i samband med diskusjonen om politivedtektene i Oslo. Der var det Høyre,. Fr.p, Venstre og Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet som sto sammen i en hellig allianse som krevde mer renovasjon og et ønske om å sette inn politistyrker mot tiggere og prostituerte i Oslo sentrum.

Men så skjer det et lite opprør internt i Høyre. Oslo Høyre har i forkant av landsmøtet til helga foreslått en lovendring for å utvide politiets adgang til bortvisning ved tigging, prostitusjon og salg. Og det får Unge Høyres leder til å reagere: – Folk som tigger på gaten, er som oss andre. Oslo tilhører alle, også de som har falt «utenfor», sier Røe Isaksen til Dagbladet.
– Det er helt uaktuelt å støtte et slikt forslag. Dette forslaget strider mot grunnleggende Høyre-verdier, sier han til avisen.

Dette er bra. Tiggere og prostituerte trenger først og fremst sosialfaglig bistand, ikke renovasjon og bortvisning av politistyrker.

Etiketter: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?