lørdag, april 26

Forsvarets ansatte knebles

Jeg sitter i Ombudsmannsnemnda for Forsvaret, og denne uka ble nemndas innberetning for 2007 levert til Stortinget. For den interesserte ligger rapporten her.

Og vi er alvorlig bekymret for ytringsfriheten i Forsvaret, og ansattes muligheter til å si i fra om kritikkverdige forhold.

Som vi bl.a. skriver: "Under omstillingsprosessen føler personellet seg i enkelte saker nærmest trakasert, mobbet, og etter eventuell varsling kan returvirkningen bli mobbing. Videre hevdes det at potensielle varslere ikke vil stå fram grunnet forventning om represalier".

Om om ytringsfriheten: «Allmenn-menneskelige rettigheter og ytringsfrihet har fått dårligere kår, og mange uttrykker frykt for represalier om de uttaler seg".

VG har oppslag om saken i dag.

Nå har Stortingets forsvarskomite muligheter til å gripe fatt i forholdet.

Etiketter: ,


onsdag, april 9

Fastlegen

"Rusmisbrukere i Oslo nektes adgang og møter nedlatende holdninger hos leger", heter det i en artikkel i Aften i dag.

Leder i Oslo Legeforening, Svein Aarseth, sier det selvsagte: "Alle har rett på de samme helsetjenestene uansett hvor de står på rangstigen, så fastlegene bør ikke forskjellsbehanlde rusmisbrukerne".

Nettopp.

Men så leser jeg videre: "Han peker imidlertid på flere legitime årsaker til at leger ikke ønsker å ta imot rusmisbrukere. - Å ha ansvar for å følge opp en rusmisbruker som går på metadon, er en tidkrevende oppgave, noe ikke alle leger har tid til."

Nei, dette er ikke akseptabelt.

Fastlegene får tilskudd fra det offentlige ut fra en gjennomsnittsbetraktning. Noen av oss oppsøker fastlegene svært sjelden (det kan være år mellom hver gang), og vi er ønskepasienter for fastlegene - og gir god inntekt i kassa, men så er det noen som er mer ressurskrevende.

De fastleger som sier de "ikke har tid" til også å ta de mer krevende pasienter bryter med noe av grunntenkningen med fastlegeordningen.

Etiketter: ,


mandag, april 7

BPA - forskjeller mellom bydeler og kommuner i hjelpetilbudet

I dag hadde vi styremøte i RO - ressurssenter for omstilling i kommunene.

På statsbudsjettet for 2008 er det bevilget 77,8 millioner kroner som stimuleringstilskudd til kommuner som har innvilget brukere ordningen brukerstyrt personlig assistanse.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig bistand for sterkt funksjonshemmede med behov for assistanse i dagliglivet, både i hjemmet og utenfor hjemmet. Brukeren innehar arbeidslederrollen og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Målet er at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming.

Sosial- og helsedirektoratet har bedt RO om å stå ansvarlig for å administrere tilskuddsordningen til kommunene i forbindelse med ordningen med BPA.

I dagens styremøte behandlet vi derfor ROs anbefaling overfor Sosial- og helsedirektoratet vedrørende tildelingen for 2008. I alt forelå det søknader for 1187 brukere, hvorav 315 var nye og 872 var videreføringer, fordelt på 248 kommuner. Og det er grunn til å spørre: hva med funksjonshemmede som bor i de øvrige av landets kommuner?

Det som slo meg, som Oslo-politiker, var søknadene fra Oslo bydeler. Fra Oslo forelå det søknader for 113 brukere, hvorav 24 var nye.

Av de mer offensive bydeler er Grünerløkka med søknad for 16 brukere og Frogner med 14. Men hvordan kan det ha seg at bydel Nordstrand ikke har søkt for en eneste av sine brukere? Er det slik at denne bydelen ikke satser på BPA-ordningen, som tross alt er lovfestet? Eller hva med bydel Gamle Oslo, som kun har søkt for en bruker? For jeg utelukker jo at mangel på søknad er at bydelene ikke trenger pengene.

Målet for BPA-ordningen er at den enkelte skal få et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming. Jeg er - dessverre - redd for at hvorvidt en får en slik livskvalitet er avhengig av hvilken bydel eller hvilken kommune den enkelte har valgt å bosette seg i.

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?