onsdag, september 27

En byråd går......

Av hensyn til kommunens renomme var det riktig og viktig at byråd Grete Horntvedt og Undervisningsbyggs styreleder Signe Horn trakk seg fra sine verv. Jeg argumenterte for dette, hva gjelder Undervisningsbyggs styreleder, allerede for noen uker siden. Å sitte i topp-posisjoner innebærer også å ta ansvar når det avdekkes betydelig svikt.

Grete Horntvedt har vært byrådets sterkeste kort. Hun har hatt en entusiasme for sitt saksfelt, vært lyttende for motforestillinger og faglige argumenter og ikke minst: vist en god samarbeidsstil overfor bystyret. På tross av Undervisningsbygg-saken: det står stor respekt av det arbeidet hun har utført.

Etiketter: ,


fredag, september 15

At byråden tør.....

Aftenposten 3. aug 2006 "Dødssyke marit får ikke sykehjemsplass". Og som det heter i avisen: Byråd Sylvi Listhaug reagerer sterkt på familien Varnås' sitt møte med hjelpeapparatet. Hvis damen er så syk at hun trenger en sykehjemsplass, må hun få innvilget det, understreker byråden." Selvsagt må hun det.

VG 15. aug 2006: "Slagrammede Rosa (88): kastet ut fra sykehjem". Og byråd Listhaug uttaler til avisen: "Ut fra den beskrivelsen du gir reagerer jeg sterkt. Det høres ikke ut som denne kvinnen har fått den hjelpen hun har behov for." Selvsagt har hun ikke det.

Men, gode Sylvi Listhaug: Du er øverste politiske ansvarlig på byrådsiden for sykehjemsdrift i Oslo. Du har et politisk ansvar for å sikre at bydelene får tilstrekkelig budsjettmidler til at alvorlig syke får tilstrekkelig helsehjelp.

Med hvilken moralsk rett kan du gi offentlig korreks til dine administrativt underordnede som må avvise sterkt hjelpetrengende sykehjemssøkere, når det nettopp er du som har satt dem i denne fortvilte tvangssituasjon ved ikke å gi dem tilstrekkelig budsjettmidler?

Byråden burde tatt seg bryet med å delta på noen av de ukentlige møtene i bydelenes inntaksteam, og som hver eneste uke må avvise sterkt hjelpende eldre som opplagt burde hatt sykehjemsplass. Da ville du møtt virkeligheten. Mang en gang må de overskride terskelen for det de faglig sett egentlig kan gå god for. Men byrådspartiene vil ikke betale regninga for god omsorg fordi skattelettelser til de som fra før av har mer enn nok er viktigere.

88-årige Rosa Abelsen tilhører Nordstrand bydel, en bydel som i år har planlagt å redusere antallet sykehjemsplasser med 40. Dette "målet" klarer de ikke å oppnå, men byråden la et ytterligere press på bydelen om å nedlegge sykehjemsplasser ved at hun i et brev av 13. juni 2006 påla bydelen en aktivitetsreduksjon på 6 - 8 millioner. I et notat til bystyrets finanskomite framhevet hun særlig at bydelen hadde et overforbruk av sykehjemsplasser.

Det er relativt ufint å sparke nedover, når det er byråden selv som sitter med ansvaret.

Etiketter: ,


mandag, september 11

11. september

På denne dagen finner jeg det passende å benytte en tekst fra Hans Olav Fekjær:

Det er fem år siden "nine-eleven".
I medisinens historie finnes en del eksempler på at behandlingen kan være verre enn sykdommen. Man mener f.eks. at for et par hundre år siden døde flere av behandlingen for syfilis enn av syfilis.

"Krigen mot terror" er selvsagt MISLYKKET fordi den bare øker rekrutteringen av terrorister.

Den er også MENINGSLØS fordi terror er en taktikk - en pensjonert general sa nylig at det er som å erklære krig mot nattlige angrep.

Den er ARROGANT OG FORDOMSFULL, noen vil si rasistisk, fordi den rammer muslimer i enorm grad. Muslimer i Vesten rammes ved grunnløse arrestasjoner av tusener, og muslimer i sine hjemland drepes i titusener. Bush&Blair mener det er verdt prisen fordi de mener det redder et (langt mindre) antall mennesker i Vesten. På CNN i dag morges sa en ung, kvinnelig irakisk ingeniør: "Bush sier han vil sikre amerikanske borgeres trygghet - har ikke vi irakere noen rett til trygghet?"

Selvsagt kan den terroren Vesten frykter avverges. En bør lytte til de begrunnelser terroristene selv oppgir. Og det er selvsagt ikke tilfeldig at terroren kommer fra den gruppe - muslimene - som Vesten angriper og okkuperer. Tross alle vakre ord det begrunnes med, vil ofrene ha vondt for å se det som vesensforskjellig fra fortidens kolonikriger.

Hvis USA avblåser sin okkupasjon av muslimske land, betaler krigserstatning og ber om unnskyldning for de enorme skader de har forårsaket, og Israel gjør det samme, forsvinner terrortrusselen mot Vesten.

Men selv om Bush&Blair hevder at angrepet på Irak er ledd i krigen mot terror, er det jo ikke sant. Det var vel ca. 1999 at Kongressen vedtok loven om "frigjøring av Irak". Årsaken var olje, terrorfare var bare et opportunt påskudd.

Etiketter: ,


fredag, september 8

Kremmerbyen

Karl Johansgate fredag kveld;

Byens hovedgate, og jeg går forbi Stortinget.
Yrende folkeliv i gatene.

Fortauet på motsatt side av Grand Hotell er leid ut til Nordea for et eller annet kommersielt arrangement som foregår i et telt som sperrer praktisk talt hele fortauet. Fotgjengerne må snu seg fram på den halvmeteren som er igjen av fortauet.

På motsatt side, litt lenger opp, utenfor det såkalte Dasslokket.
Oppover hele fortauet herfra og til Egertorget har JCDecaux har fått sette opp et antall reklamemontere som sperrer fortauet i så stor grad at forgjengerne må gå omveier for å komme fram.

Er det altså slik det sittende Høyre/Fr.P-byrådet ønsker at det visuelle bybildet i byens hovedgate skal være? Kommers, fra ende til annen.

Etiketter:


tirsdag, september 5

Forsvaret og "horisontal samhandling"

Kirkenes, tirsdag kveld:

Det går mot avslutning mot denne befaringsrunden i Ombudsmannsnemnda for Forsvaret. Denne gang har det vært Porsangermoen, Garnisonen i Sør-Varanger og Grensekommisæren.

Det som også ved denne runden er blitt sittende som et generelt inntrykk er den massive misnøye og fortvilelse over det som kalles "horisontal samhandling". Dette er et del av New Public Management-filosofien og innebærer stykkprisfinansiering og betydelig internfakturering. Det var bl.a. denne form for «horisontal samhandling» og internfakturering, der forsvarsetater seg imellom kjøper og selger tjenester i en lukket krets, som i løpet av 2004 skapte så mye regnskapsrot at det hele endte med en budsjettsprekk på flere hundre millioner kroner.

Men det er verre enn som så: Den innebærer også nedleggelse av f.eks. en lokal sjef som samordner all aktivitet i Garnisonen i Sør-Varanger, og i stedet etableres det separate nasjonale organisasjonsstrukturer. Den lokale voksenopplæringsleder har sin nærmeste overordnede i Oslo, lederen for velferdstjenesten har sin overordnede i Indre Troms osv. Følgen er at de ansatte ved Garnisonen i Sør-Varanger har 8 forskjellige arbeidsgivere, - de fleste utenfor Kirkenes og utenfor Finnmark. Mange av dem har aldri hørt noe fra eller sett sin nærmeste sjef.

De ansatte er fortvilet, og dette blir svært ineffektivt. I stedet for å løse tingene på lavest mulige nivå - lokalt innenfor GSVs organisasjon - lages det nå en masse byråkrati. Litt satt på på spissen sier de: for å få skiftet en lyspære må de nå sende en mail til en kar i Porsanger - nabofylket.

For GSVs del er det stor uklarhet om hvem som kan bestemme hva, og stor fortvilelse overfor den enorme byråkratiseringen. Dette er NPM på sitt verste.

Og da har jeg ikke nevnt de mange eksempler om håpløs internprising. Forsvarsbygg er vel av de verste. F.eks. ville Forsvarsbygg vil ha rådyr leie for en relativ enkel hall de i Porsanger brukte til å oppbevare snøscooterne i, og som Jegerkompaniet og UBHV ikke hadde budsjettmidler til å betale. Resultat: Forsvarsbygg rev bygningen, og scooterne ble stående ute.

Etiketter: ,


søndag, september 3

Kommunetopper tar ikke ansvar for snusk og korrupsjon

Bystyret har det overordnede arbeidsgiveransvar i Oslo kommune, og "min" komite - finanskomiteen - er den bystyrekomite hvor dette er plassert. Jeg skal derfor være varsom med å kommentere aktuelle korrupsjonssaker og mulige konsekvenser for de berørte ansatte og de aktuelle virksomheters ledelse. Alt for ofte ser jeg at politiske ansvarlige byråder bruker media til å refse sine underordnede i kommunen, og sånt er særs dårlig personalpolitikk.

Jeg merker meg at den korrupsjonssiktede i Undervisningsbygg er sparket fra jobben. Medarbeideren i Plan- og Bygningsetaten ble også raskt suspendert. Det er helt naturlig at en ansatt blir suspendert i en slik situasjon.

Men så spør jeg meg: hva med den ansvarlige ledelse? Etatsdirektør og foretaksdirektør. Hva med styret? Dette er jo ikke første sak med korrupsjon i Undervisningsbygg, og her er det helt tydelig at ledelsen ikke har tatt alvorlig sitt klare ansvar om å etablere tilstrekkelige kontrollrutiner. Er det mulig å gjenopprette tilliten til Undervisningsbygg uten også å plassere ansvar på toppen, med de konsekvenser dette bør få?

Om noen uker starter en arbeidsrettssak mot Oslo kommune, med bakgrunn fra Grorud bydel. I to gruppeboliger for psykisk utviklingshemmede har utro ansatte tømt beboernes private kontoer. Beløpene som er stjålet, varierer fra 9 000 til 61 000 kroner. Ikke bare ble de ansatte som var direkte involvert sparket, men også ansvarlig avdelingsleder. Sistnevnte fordi hun ikke hadde etablert tilstrekkelige kontrollrutiner.

Når jeg leser byråd Grete Horntvedts kommentarer i media er det mye som tyder på at byråden ikke tar korrupsjonssakene alvorlig nok når det gjelder tydelig ansvarsplassering. F.eks. når hun til Aftenposten 19. august uttaler at hun "overlater til styret å avgjøre" framtida til Undervisningsbyggs direktør. Formelt er dette selvsagt riktig, men med sitt forsiktig ordvalg etterlater hun et inntrykk av at saken ikke er så alvorlig. Vi kan ikke ha en situasjon i Oslo kommune hvor det ikke reageres på samme måte overfor kong Salomo som Jørgen Hattemaker. At jo lenger opp i systemet du er, dess tryggere sitter du.

Det naturlige ville vært at direktøren ble suspendert mens etterforskning og gransking pågikk.

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?